3d poeitaeove programy

Softvér Enova vytvorila skupina odborníkov. Najlep¹í dizajnéri, programátori a testeri pracovali bez prestávky po mnoho rokov, aby priniesli tovar k dokonalosti. Ich dokonalos» je v priebehu dlhých rokov úzkej dohody s mu¾mi, ktorú mô¾u rozdeli» na 24 hodín podpory sedem dní v tý¾dni. Ka¾dý zákazník je pova¾ovaný za samotného. Rýchla a úzka spolupráca umo¾nila vyvinú» softvér takým spôsobom, ¾e sa aj bránila efektívnej¹ie a e¹te praktickej¹ie, aby na trhu IT nebola bezpeèná.

Program Enova Kadry a mzdy sú softvér, ktorý efektívne podporuje riadenie µudského kapitálu v ka¾dej spoloènosti. Zamestnáva kancelárie s niekoµkými a¾ niekoµkými tisíckami zamestnancov. Tento program mapuje komplexnú organizaènú ¹truktúru spoloènosti s dôle¾itými schopnos»ami a efektívnos»ou. Softvér spåòa v¹etky po¾iadavky poµského práva. Obidve, ak je potrebné zaznamenáva» údaje o HR, vypoèíta» príspevky na sociálne poistenie, dane, mzdy alebo nemocenské dávky. Tento softvér je urèený pre ¹irokú ¹kálu príjemcov. Mô¾u medzi ne patri» aj zamestnanci predstavenstva, úètovné kancelárie, spoloènosti poskytujúce slu¾by z úrovne poètu zamestnancov alebo personálne záznamy, ako aj samotní zamestnanci oddelenia personálnej a mzdovej agendy.

Stojí za to dôverova» spoloènosti s dlhoroènými skúsenos»ami. Vyberte softvér Enova Kadry a Wages pre vývoj a silnej¹iu správu známej znaèky. Program poskytuje výhody v oddelení zlep¹ovania procesov riadenia µudských zdrojov, výkonnosti systému, minimalizovania rizika chýb, automatizácie procesov, okam¾itého a intuitívneho prístupu k úplným µudským údajom. Softvér ¹etrí èas v personálnom oddelení a podporuje poboèku v »a¾kostiach jej ka¾dodennej práce. Program zaruèuje plnú spoluprácu so v¹etkými zákonnými hodnotami a po¾iadavkami vo v¹etkých oblastiach na¹ej krajiny.

Vyberte softvér ENOVA personalistiky a miezd, a naznaèujú, ¾e okolo. ©pecialisti na zamestnanca je vidie» je teraz dvadsa» ¹tyri denne, sedem dní v tý¾dni k dispozícii. Pomô¾u vám in¹taláciu, konfiguráciu a spusti» softvér, pripravila spoloènosti poèítaèový systém èo do èinenia s programovacím prostredím.