Anglicky prekladateu v anglietine

Jedného dòa sa nám podarí realizova» na¹e malé prianie a vytvori» si vlastné podnikanie. Robíme v¹etky formality, nájdeme miesto na vykonanie práce a vytvoríme pokladnicu.Jedného dòa prestane pracova». Zavoláme èíslo uvedené v záruke, ale nikto neodpovedá. Zaèíname poèíta» s prítomnos»ou, ¾e budeme musie» zmeni» slu¾bu fi¹kálnych pokladníkov.Existuje teda cesta von z tejto situácie?

Nie nevyhnutne - bolo by ïaleko opravi» zariadenie, kde bolo zakúpené. Pravdepodobne sme urobili prvý výber prvej spoloènosti s pozitívnymi názormi. Ak sa v¹ak skutoène preuká¾e, ¾e prestala by» známa práca bez toho, aby nás informovala, budeme po¾adova» poslednú fázu.Zmena pokladnièných technikov by sa v¹ak nemala vykonáva» príli¹ rýchlo. Znova by sme sa mali dozvedie» o forme v bazári a vybra» najlep¹ích odborníkov - v na¹om prípade mô¾eme by» stále vystavení rozhodnutiam o zaobchádzaní s vybavením, èo pravdepodobne bude ma» negatívny vplyv na blízke príjmy.Toto nie je jediná podmienka. Ak nás èaká zmeni» pokladnice technik by mal tie¾ zvoli» spoloènos», ktorá hovorí, ¾e slu¾by prakticky kedykoµvek, ale nie je problém s schôdzku s òou - a opä», preto¾e inak by sme museli preru¹i» ich práca nie je, samozrejme, ako dlhá doba.Ïal¹ím veµmi dôle¾itým prvkom, ktorý urèuje výber dobrého mena, existuje, ak poskytuje záruku na opravy, ktoré vykonala. Nielen to - záruka má by» napísaná. Neveríme "odborníkom", ktorí nám poskytujú výnimoènú kvalitu na¹ich slu¾ieb, bez toho, aby sme túto diplomovú prácu mohli písomne poskytnú». V takomto prípade by sa v na¹om osobe malo rozsvieti» èervené svetlo, ktoré naznaèuje, ¾e zmena servisného technika pokladníka na konkrétnu slu¾bu nebude v skutoènosti spoµahlivým programom.

S dôverou v hµadanie dobrého servisného technika stojí za to podpori» internet, zadaním vhodnej frázy vo vyhµadávaèi, ako je napríklad "daòová pokladnica".Ostatné podmienky samozrejme závisia od va¹ich vlastných preferencií, hoci by bolo veµa, keby bol vybraný poskytovateµ slu¾ieb niekde v blízkosti, aby som si nemusel úètova» dodatoèné cestovné náklady. Ak múdre zvá¾ime v¹etky rozhodnutia a hodnoty ka¾dého z mo¾ných rie¹ení, mala by existova» zmena pokladnièných technikov, ale jednoduchá formalita.