Biely atnik

Dlho oèakávaná jar sa blí¾i. Preto je nielen ¹anca vzlietnu» niekoµko kilogramov navy¹e, ale aj zmeni» na¹e stravovacie ¹týly. Teplej¹ie poèasie nás núti vzda» sa »a¾ko stráviteµnej stravy zalo¾enej na tele a mlieènych výrobkoch a vyu¾i» zdravie ponúkané ¹alátmi.

vitamíny©aláty sú skutoènou vitamínovou bombou. Poskytujú nám v¹etky ingrediencie potrebné pre dobré fungovanie tela. Poliaci majú v¾dy predispozíciu k väè¹ej tú¾be dosiahnu» pre ¾ivoèí¹ne produkty. Preto je medzi na¹imi krajanmi naozaj veµa chorôb obehového systému. Koronárna choroba srdca, ateroskleróza a hypertenzia sú stále hlavnými príèinami úmrtia star¹ích µudí. Èastej¹ie jes» ¹aláty a minimalizova» ¾ivoèí¹ne produkty minimalizujú riziko chorôb zo zoznamu.

stráviteµnos»Zelenina je omnoho citlivej¹ia ako telo a mlieène výrobky. Menej je v záujme jedla, vïaka èomu sa po jedení cítime lep¹ie. Zelenina má alkalickú reakciu na rozdiel od mäsových výrobkov. Vïaka tomu neovplyvòujú problémy s pálením záhy a hyperaciditou. Diéta zalo¾ená na konzumácii ¹alátov je potom èistej¹ia a estetickej¹ia pre svoj vlastný tráviaci projekt.

Jednoduchos» prípravyPríprava ¹alátov vôbec nie je zlo¾itá, najmä ak máme správne vybavenie. Rezaèka na zeleninu bude veµmi rýchla. Jediné, èo musíte urobi», je vybra» zeleninu, z ktorej budete potrebova» ¹alát, skartova» ich pomocou stroja, zamie¹a» a mrholi» citrónovou ¹»avou. Poèas niekoµkých sekúnd máme skvelé a plné jedlo.

kalorickáPred príchodom slneèných a letných dní stojí za to strati» tuk nahromadený poèas zimy. Najvhodnej¹í spôsob, ako získa» po¾adovanú hodnotu je ís» na diétu na báze zeleniny a ¹alátov. Rýchlo zistíte, ¾e vie, ako ¾i» podµa chutnej¹ích síl zo starých poµských bigosov a bravèovej kotlety. Èo je veµmi dôle¾ité pripravi» lahodný ¹alát, nemusíte by» majster kuchár. V¹etko, èo potrebujete, je kreativita a predstavivos». Chce len od nás, aké komponenty vytvoríme vlastný lahodný a celý ¹alát.