Cena zberaea prachoveho prachu

Odsávanie, vïaka ¹irokému spektru vo forme filtraèných vriec rôznych dokumentov a iného typu a iným èistiacim systémom, poènúc mechanickým po systémovej Prefukovacia a výberom neèistoty stlaèeným vzduchom, nachádzajú uplatnenie takmer v ka¾dom odvetví, kde to je problém s èiernou vzduchom v priemysle.

Veµmi jednoduché - modul filtre, ktoré sa pou¾ívajú predov¹etkým v oblasti dreva a nábytku, oveµa oveµa robi» svoju prácu, a pri kreslení rôznych typov prachu, napríklad papier, plast, atï. Vo vlastnej mo¾nosti sú tie¾ veµké modulárne jednotky, ktoré mô¾u slú¾i» veµké výrobné haly. pri pou¾ití sa v pokoji vysávaèa prachu nízke individuálne u niektorých strojov.

Zberné nádoby proti prachu, napriek ich malým rozmerom, predstavujú celý filtraèný povrch. Pou¾ívajú sa na chudé a jemné prachy. Odluèovaèe prachu sa odoberajú v priemyselnej filtrácii s nízkou koncentráciou prachu. Z posudkov v jednotlivých sie»ach existuje vá¾ny filtraèný priestor.

Veµmi dôle¾itá mierka navrhovaných zberaèov prachu nám poskytuje správny výber stroja pre zále¾itosti zákazníka. Viac informácií o na¹ich funkciách mô¾ete získa» na vlastnej webovej stránke alebo priamo kontaktova» nás.

Navrhol nám sú pohodlné odpra¹ovacie skupina pri výbuchu, èo dokazuje, ¾e lapaè prachu sa vykonáva spoloène s ustanoveniami smernice EÚ zatvorené ATEX, z anglického "atex lapaèe prachu" na.

pou¾itie:- prach, piliny, hobliny pochádzajúce zo spracovania dreva- brúsny prach s pilinami rôznych materiálov- olejová hmlovina atï.

Pozývame vás na èítanie moderné kolektora prachový filter s modulárnym dizajnom, ktorý vïaka svojej stabilnej kon¹trukcii, v¹estrannos», schopnos» pou¾íva» rôzne konfigurácie, spôsob vyprázdòovanie a èistenie filtraèného puzdra, nájdete aj v komerènom prostredí a udr¾uje jej èistotu, jemné zimu v kapele obnovi» recyklova» teplý vzduch spä» do haly.