Colposcopy enel med

Colposcope je nenahraditeµné zariadenie, ktoré sa èasto pou¾íva v oblasti vykonávania testov spojených s patologickými ochoreniami krèka maternice. Pou¾íva sa na vyhµadávanie cytologických vaginálnych a krèných stehov.

V súèasnosti sú v¹etky kolposkopy µahké a vhodné v konaní. Je mo¾né natrvalo archivova» dynamické obrázky, ktoré sa zobrazujú v miske. Moderná elektronika a pantografy umo¾òujú presné pohyby v µubovoµnej rovine, vïaka èomu je colposkopické vy¹etrenie veµmi príjemné aj veµmi delikátne. Preva¾ná väè¹ina príkladov je vybavená digitálnymi fotoaparátmi, vïaka èomu mô¾ete archivova» priebeh ¹túdia. Záznam, ktorý by ste mali vedie» o colpofotografii, digitálnej archivácii na internetových médiách alebo forme záznamu videa.Je indikovaný na okamih charakteristických vlastností, ktoré by mali by» charakterizované dobrým stavom kolposkopu. V prvom rade to musí by» zariadenie najdokonalej¹ej hodnoty. Musí poskytova» dobrý obraz, jasné fotografie a videá a musí by» ozdobený ¹pecializovaným softvérom, vïaka èomu bude dôle¾ité vykona» podrobnú analýzu zozbieraného vizuálneho materiálu. Je tie¾ prijatá najväè¹ia stabilita zariadenia.Optický systém kvalitného kolposkopu je zvyèajne zalo¾ený na ¹o¹ovkách nemeckej výroby. Optický systém by mal by» vybavený niekoµkými re¾imami zoomu. Najlep¹ie modely umo¾òujú 20-násobný zoom. Pri výbere kolposkopu dbajte na oblas» zaostrenia a rozsah zaostrenia. Èím väè¹ie, tým lep¹ie.Najlep¹ie zariadenia majú by» vybavené ramenom zberaèa, ktoré umo¾ní hladký a jasný trend v akejkoµvek mo¾nej rovine. Rameno by malo by» vybavené zámkovou ponukou, vïaka ktorej je mo¾né ich vynecha» v urèitom smere.