Depresie u 7 roeneho die a a

V¹eobecne sa verí, ¾e depresia má svoje vlastné úèinky len na psychiku pacienta. V ¾iadnom prípade nie je ten istý princíp! Èasto je oblas» postihnutá chorobou na fyziologickej úrovni pacienta rovnako dôle¾itá, keï je na mysli. Somatická choroba je druh fyzického ochorenia, ktorý je ovplyvnený psychologickými faktormi. Naopak, je to aj v úspe¹nosti depresie. Po prvé, depresia pravdepodobne bude faktorom výskytu mnohých somatických ochorení, ako je napríklad diabetes alebo kardiovaskulárne ochorenie. Preto je to nehoda, keï sa symptómy depresie objavia ako prvé u pacienta a potom sa roz¹irujú, aby sa pridali k vzniku vy¹¹ie uvedených ochorení. Èasto si pamätajte na miesto, kde sa prejavujú príznaky depresie po diagnostikovaní somatických chorôb. V súèasnej dobe depresia úèinne zhor¹uje fyziologické ochorenie, zabraòuje tomu, aby sa dobre darilo, zatiaµ èo len prehlbuje jeho obraz a jeho jemné úèinky.

Väè¹ina príznakov depresie pravdepodobne existuje, av¹ak pova¾ovaná za skutoène somatické príznaky. Väè¹inou sa im zdá, ¾e také príznaky ako strata mo¾nosti ma» rados», stratu záujmu, skoré prebudenie a nepokoj, spánok bez spánku, nedostatok chuti do jedla a veµké zní¾enie telesnej hmotnosti. Mal by premý¹µa» o tom, ¾e somatické príznaky nie sú v¾dy príznakom alebo dôsledkom depresie. Niekedy dochádza k fyzickému ochoreniu v zlom alebo vyru¹enom depresii. Dôvody, preèo sa tento formulár mô¾e uskutoèni», sú odli¹né. Samozrejme, dôraz na to je zhor¹enie blahobytu a vnímanie presvedèenia, ¾e choroba nebude úplne vylieèená (najmä v prípade veµkých a nevylieèiteµných ochorení. Veµký dôraz na posledné obsadenie a mo¾nos», v ktorej je pacient pou¾ívaný rodinou, a podmienky, v ktorých má by» èlovek chorý. Niekedy nie je ¹anca na úplné vylieèenie choroby, do ktorej sme vstúpili. Av¹ak vïaka tomuto lieku existuje predpoklad, ¾e sa stanú chorými alebo latentnými príznakmi. Av¹ak dosta» depresiu, ktorá urèite existuje ako produkt ochorenia, len zhor¹í zdravotný stav pacienta av silách prípadov úplne eliminuje aj najmen¹iu nádej na lieèenie. Preto je dôle¾ité preskúma» zdravie pacienta nielen fyzicky, ale aj psychologicky.