Dobry obchod v londyne

Dopyt po druhej penzii sa systematicky zvy¹uje. ¥udia potrebujú vlastni», dávajú urèitý zmysel a potrebujú a vy¾adujú, aby dosiahli. Pre úspech materiálnych cieµov je preto »a¾¹ie, preto¾e ich èinnosti niekedy vy¾adujú veµa cenných hotovostných úrovní. Akokoµvek ide o rekon¹trukciu, nákup bytu alebo výlet na dovolenku s rodinou, odpoveï bude rovnaká - ide o príjemné investície.

Samozrejme, väè¹ina zamestnancov ¾ije na princípe, ¾e si budú môc» pomôc» sami, keï u¹etria poslednú dobrú sumu hotovosti. Poïme sa v¹ak pozrie» do oèí: s 1200 dobrými mesaènými platmi a 1000 PLN výdavkami je veµmi »a¾ké u¹etri» tovar. Existuje aj druh µudí, ktorí nemajú radi èaka». Musia by» schopní vykonáva» prácu prakticky v období, v ktorom o tom premý¹µajú. A pre nerozhodnuté ¾eny, kedy a pre µudí, ktorí nie sú fyzicky v byte zachráni» dostatoènú dávku hotovosti, úvery a výplatné pô¾ièky prichádzajú s príplatkom.

Výber úverov existuje v dne¹nom obrovskom stave vecí. Teda predstavujú nielen pô¾ièky v hotovosti, ale aj pô¾ièky na autá, hypotéky, rýchle pô¾ièky na hotovostné úvery be¾ne známe ako "výplatné" pô¾ièky. Mô¾u prinies» veµa zásadných rozdielov, ktoré nie sú v¾dy realizované v¹etkými, a èasto mô¾u robi» zlé rozhodnutia, ktoré nakoniec prinesú dl¾níkom veµa problémov ako výhody. Kde sa zaèína porovnávanie úverov a výplat?

Najmä v spoloènosti existuje neochvejná neochota v prospech úverov prijatých v bankách. Existujú teórie, ¾e úvery sú v bankách oveµa drah¹ie, ¾e je »a¾ké ich kúpi», a banka musí zaèa» dlho èaka», kým zaène rozhodnutie. Navy¹e súèas»ou spoloènosti sa týka presvedèenie, ¾e ak banky padnú», stratili na¹e peniaze, a mysleli sme si, ak sa problémy so splácaním úveru, banka je dobrá odozva pre vlastnú potrebu bude preru¹ujú kreditnú kartu a NASL & nbsp; na nás exekútora.

V jednom bode by sa mali v¹etky teórie pre¹krtnú». Samozrejme, po prvom zoznámení sa s mo¾nos»ami bánk a parabancov mô¾eme získa» dojem, ¾e banky v skutoènosti ponúkajú drah¹ie pô¾ièky. Av¹ak skutoènos» alebo pravda "napísaná v malej tlaèi" ukazuje, ¾e situácia sa prispôsobuje veµmi odli¹ným spôsobom. Poïme pracova» alebo porovnáva» banky a spoloènosti parabank - inými slovami, porovna» rozdiely medzi pô¾ièkami v hotovosti a výplatami.

Právne predpisy. Od zaèiatku je potrebné venova» pozornos» právnym predpisom, ktoré upravujú oba typy úverov. Banky sú preto regulované bankovým právom a poµským úradom pre finanèný dohµad, ktorý okrem iného vy¾aduje overenie klientov v BIK, aby sa zabezpeèilo, ¾e sa nezdajú ako dl¾níci, ktorí majú problém so zaplatením záväzkov. Èasovaèe a sú regulované len obèianskou zmluvou, vïaka ktorej je postup poskytovania úverov oveµa rýchlej¹í, preto¾e nevy¾aduje poskytnutie nespoèetnej dokumentácie, aj keï nechráni klienta pred v¹etkými machináciami spoloènosti a jej mo¾ným kolapsom.Mno¾stvo a èasové limity. Odchýlky, ako naznaèuje názov, sú pô¾ièky na chvíµu. ®iada ju, vïaka nej, ¾e budeme ma» byt v malom mno¾stve úveru (od 50 do 5000 tisíc PLN za zlé obdobie, spravidla mesaène. Svedkami, ¾e bude, ¾e po mesiaci budeme nútení zaplati» celú pô¾ièku za»a¾ená dodatoènými kurzy a úrokov, prièom v prípade bankového úveru (ktorý zákon nekladie malé mno¾stvo úverov splácanie bude rozdelený do vhodného splátky dosiahnutie nie len niekoµko mesiacov, ale niekoµko ïal¹ích rokov.Dodatoèné náklady. Pri zhroma¾ïovaní úveru navrhnutého parabankmi je potrebné vykona» druhú cenu, ktorej úloha v súvislosti s úrokovou sadzbou a vý¹kou úveru výrazne prevy¹uje peniaze, ktoré sme prijali. Inými slovami, po prevzatí úveru v banke ho splácame na pohodlné, niekoµkomesaèné alebo viacroèné splátky. Kým v prípade úveru mimo banky budeme nútení poskytnú» celú sumu zvý¹enú o úrokovú sadzbu v stanovenom mesiaci. Akékoµvek pokusy o predå¾enie termínu splácania budú úètované dodatoènými nákladmi a¾ do vý¹ky niekoµkých tisíc zlotých.

Rozdiely medzi bankami a parabankami sú preto veµmi zlo¾ité. Samozrejme, nechceme odradi» typy èerpania pô¾ièky v jednej alebo v inej organizácii. Ale ka¾dý potenciálny dl¾ník by mal najskôr zvá¾i» to, na èo potrebuje peniaze, a tie¾ v ktorom ¹tádiu bude môc» splati» dl¾nú sumu.