Dopravna spoloenos ursynow

Organizácia výroby je veµmi dôle¾itým faktorom efektívnosti vo v¹etkých spoloènostiach, v niektorých profesiách aj v ka¾dom podniku. Nedochádza k miestu, v ktorom sa potom nachádza. Chaos nie je otcom úspechu a organizácia jeho matky je, samozrejme. Preto stojí za zvá¾enie a zavedenie takýchto prístupov.

Dopravné spoloènosti, ktoré majú flotilu a kontrolu nad flotilou, sú vo svojej pozícii nevyhnutné u¾ dávno.Dopravné hospodárstvo v názve chce veµmi jasné a urèité èinnosti, ktorých fungovanie sa mô¾e zda» veµmi postupné a veµmi dobré.Èo je riadenie flotily ako príklad dobrého riadenia spoloènosti a zavedenia dobrých foriem práce?V prvom rade existuje súèasný dohµad nad vozidlami v rôznych uhloch, v druhých kategóriách, ale taký dohµad, ktorý dáva priamu úlohu a rýchlu reakciu.Pre zaèiatok by ste mali sledova», ktoré autá sú na ceste, ktoré sú upevnené v infra¹truktúre a nikam sa nepohybujú. To je rozhodujúca a prvá otázka. Po druhé, vedie», ktoré autá sú na diaµku a ktoré nie sú, mô¾ete ich sledova» z hµadiska dostupnosti.V¹etky vozidlá by sa mali kontrolova» z hµadiska ich ochrany. Poistenie zodpovednosti za ¹kodu spôsobenú prevádzkou je dôveryhodné vo vozidlách a výnimoène vo vozovom parku. Nemô¾ete dovoli» ¾iadnemu vozidlu ís» na diaµku bez súèasného poistenia alebo toho, èo vypr¹í za okamih.Je tie¾ dôle¾ité kontrolova» kontroly vozidiel. Súèasná revízia je rovnako povinná ako be¾né poistenie.Musíte tie¾ sledova» poèet miest, ktoré sú dané pre daného vodièa a pre dané vozidlo. To má za následok mno¾stvo informácií. Vodiè, ktorý vytvára mno¾stvo poverení, vytvára pre spoloènos» náklady a nehospodárne pláva, tak¾e osobitné výdavky. Táto hra, s takou jazdou, auto je viac pou¾ívané a problém výdavkov sa objaví.Mô¾e to by» preto, ¾e primerané znalosti, ktoré sa pravidelne zhroma¾ïujú, vám umo¾nia okam¾ite reagova», umo¾òujú vám okam¾ite kona» a vïaka tomu sa spoloènos» zlep¹uje, reaguje na vzniknuté náklady a zároveò umo¾òuje ich zni¾ovanie. Nikto nechce míòa» príli¹ veµa peòazí.