Du evne poruchy samovra edne my lienky

Cyklotým sa vyberá ako malá psychiatrická porucha, oznaèovaná tie¾ ako depresívny stav, ktorý v¾dy nevy¾aduje farmakologické lieèenie. Cyklotýmia je èasto porovnateµná s dystýmou, av¹ak obe du¹evné poruchy sú úplne odli¹né.

Du¹evná poruchaV nasledujúcom èlánku sa zameriame na to, aby sme presne predstavili, èo predstavuje zobrazenú psychickú anomáliu. Poènúc zaèiatkom je cyklotymia du¹evnou poruchou. On mô¾e by» prvkom, ktorý riadi vývoj bipolárnej poruchy. Jej porozumenie je v¾dy doplnkové v hlavnej a tretej èasti µudského ¾ivota, zvyèajne spojené s nadmerným u¾ívaním alkoholu a spôsobuje ¹pecifickú destabilizáciu spoloèenského konania.

Suganorm

lieèbaSamozrejme, ¾e by mal by» zistený cyklothymii u¾ lieèený. Av¹ak, ako u¾ bolo spomenuté, to nebude ma» ¾iadny èisto farmakologická lieèba, podobný druh lieèby depresie, preto¾e boli podávané lieky èasto pracujú stabilizujúce náladu a lieèbu doplní psychoterapiu.

fázyPríznaky cyklotymy sú spôsobené ru¹ivými zmenami nálady. Mô¾e sa rozdeli» na dve fázy:

Fázové subdepresji, ktoré sa vykonávajú: abulia, problém s rozhodovanie, apatia, strata libida a trvalej únavy a koncentráciu problémov, porúch príjmu potravy, nespavos», stály pocit prázdnoty, smútku a negatívne podporu, neschopnos» pre¾íva» rados», zanedbávanie nedostatku energiu, pesimistickú predstavivos» a sociálne stiahnutie.Fáza hypománia, dobrý stav, veselos», eufória, vysoká sebaúcta a sebavedomie, zvý¹ené libido, psychomotorický nepokoj, a zní¾ená potreba odpoèinku, závodné my¹lienky, wordcap, pokles schopnosti logického myslenia, problémy so získavaním pozornosti, vá¹ne a nepriateµstvo, pocit moci a nad¹enie, riskantné správanie, bludy.

Táto chyba sa zvyèajne vyskytuje u ¾ien, ktoré zostávajú bipolárne. Hra je viac ovplyvnená takými zlo¾kami, ako je vysoká hladina kortizolu, nízka hladina serotonínu, ako aj stresové situácie. Dôraz sa kladie aj na vzdelávanie a ¾ivotné prostredie, v ktorom ¾ijú potenciálne chorí µudia.