Einsky tlmoeenie

Tlmoèenie je preklad, ktorý pomáha komunikácii medzi dvoma úèastníkmi, ktorí nekomunikujú v tom istom jazyku. Tlmoèenie sa vykonáva pravidelne, èo znamená, ¾e nie je èas na kontrolu slov v slovníku alebo premý¹µanie o zmysluplnosti vyhlásenia. Je nevyhnutné ukáza» veµkú pozornos» a reflexy, tak¾e preklad je racionálny navy¹e nestráca zmysel, ktorý chce sprostredkovateµ vyjadri».

Najjednoduch¹í je preklad konferencie, ktorý je zavedený poèas verejných vystúpení. Èasto sú oficiálne stretnutia súèasne zriadené v niekoµkých jazykoch - v závislosti od toho, v akom jazyku hovorí referencia a poslucháèi, alebo v ktorých krajinách sa ¾ivé vysielanie uskutoèòuje.

Tlmoèenie vo Var¹ave delí na simultánne tlmoèenie - teda tých, ktoré sú vyrábané v pravidelných intervaloch, po sebe idúce preklad - preklad èaká, a¾ reèník vyèerpá a znovu ju s odporúèaním zvlá¹tneho písania, ¹epkal preklade - pri prejavoch predstavili vyhlásení k rovnakému µudia sediaci vedµa nej. Sú tu aj súdne prejavy. Kým jeden dokument je teraz hrá v súdnej sieni, a to ukazuje, ¾e ¹tát je u¾itoèný prekladateµ. Èasto títo prekladateµ pomáha vybranú osobu pri cestách do zahranièia, kde, aby sa obchodných rokovaní / rokovaní a preklad je nutné.

Väè¹ina spolupracovných tlmoèníkov existuje v zdru¾eniach, ktoré nielen zvy¹ujú prestí¾, ale ponúkajú aj ¹koliace materiály alebo oznaèujú ¹koly, v ktorých mô¾ete zlep¹i» svoju kvalifikáciu. Oficiálne komisie, Organizácia Spojených národov, Súdny dvor, Parlament a Európska komisia im radi pomô¾u. Preto sú presvedèené, ¾e ¾eny, ktoré vykonávajú preklady, poskytujú vysoký stupeò prekladu, ako aj presnos».