Fi kalna pokladoa

Samozrejme sme sa v¹etci stretli ako v hypermarketoch a iných supermarketoch s registraènými pokladòami. Práve na nich predajcovia poèítajú svoje výrobky a vytlaèia nám potvrdenie. Èasto v¹ak nevieme, na èo presne ide. Výsledkom toho je, ¾e väè¹inu výpoètov je mo¾né na kalkulaèke µahko vykona». Preèo je pokladòa nevyhnutným pokrmom v mnohých in¹titúciách a obchodoch?

Pokladòa je registraèná èiastka. Existuje teda elektronický nástroj, ktorého cieµom je zaznamena» obrat a tie¾ daòové sadzby. Zahàòame daò z príjmov aj DPH pre vý¹ku dane. Maloobchodný predaj ovplyvòuje jeho objem. Na rozdiel od toho, niektoré z týchto pokladníc neobsahujú fi¹kálnu pamä». Potom sú v¹etky informácie o nákupoch zadané v cudzích, riadne zabezpeèených pamätiach. Registraèné pokladnice sú v¹ak v¾dy najpopulárnej¹ie. Teraz sa pou¾ívajú v Poµsku, Taliansku a Grécku. Takéto pokladnice majú samostatnú fi¹kálnu pamä» so ¹pecifickými vlastnos»ami. Poskytujú jedineèné èíslo. Na konci predajného dòa sú sumy dane zaznamenané na takom pokladnici. Tak¾e existujú èisté a hrubé hodnoty.

Zároveò stojí za to odpoveda» na otázku, kto by mal predstavova» takú fi¹kálnu sumu. Chcem to z príjmov ka¾dej in¹titúcie alebo jednotlivca. Ak výnos presiahne daný limit, mali by ste investova» do pokladne. Vý¹ku hranice poskytuje ministerstvo financií. K dispozícii je dodatoèná èas» tovaru, ktorá sa mô¾e predáva» iba vtedy, keï sa zaoberá takouto daòovou sumou. To je, okrem iného, pre alkohol a tabakové výrobky. Po uskutoènení dòa predaja je ka¾dý typ pokladnice povinný vykona» dennú daòovú správu. Je nepostrádateµný a neskôr sa zachová v pamäti danej pokladnice. Nemo¾no ho meni» ani maza».

Samozrejme, pokladnice sú stále najèastej¹ie pou¾ívané v hypermarketoch a supermarketoch. Ak v¹ak prevádzkujeme súkromnú firmu a va¹e zisky prekraèujú urèitý limit, mali by sme investova» do takéhoto elektronického zariadenia. Vïaka nemu budeme schopní splni» v¹etky formality.