G11 rezaeka

Niektoré spoloènosti a znaèky prijímajú alebo ukladajú látky, ktoré mô¾u by» opatrné pri vytváraní výbu¹nej atmosféry so vzduchom. Najmä látky, ako sú plyny, kvapaliny a tuhé látky s vysokým stupòom rozpadu, budú aktuálne, napríklad uhoµný prach, drevný prach atï.

V takýchto mo¾nostiach sa vy¾aduje, aby zamestnávatelia vykonali hodnotenie hodnotenia rizika výbuchu a rizika výbuchu. Malo by sa ¹pecifikova» najmä na území a na mieste, kde sa vyskytujú najvy¹¹ie riziká výbuchu. Zóny nebezpeèenstva výbuchu by mali naïalej existova» nenahraditeµné vo vonkaj¹ích zónach a bytoch. Reklamuje sa od zamestnávateµov na prípravu grafickej dokumentácie, ktorá bude triedi» a súèasne uká¾e faktory, ktoré mô¾u zapríèini» vzplanutie.

Posúdenie výbuchom & nbsp; musia by» realizovaný na platforme po¾iadaviek nariadenia ministra hospodárstva z 8. júla 2010. Minimálne po¾iadavky na mysli, dôveru a bezpeènos» pri práci v súvislosti s mo¾nos»ou pozadie pracovnej výbu¹nej atmosféry (Zbierka zákonov è 138, polo¾ka 2010. 931.

V rámci hodnotenia rizika výbuchu sa odoberajú objektové charakteristiky. Ukazuje jeho povrch, poèet podla¾í, miestnosti, technologické linky atï. Faktory, ktoré mô¾u zapríèini» po¾iar alebo výbuch, sa kontrolujú. Existujú spôsoby a spôsoby, ako zní¾i» a eliminova» nebezpeèenstvo po¾iaru a výbuchu. V èom spoèíva skupina horµavých látok, ktorá sa mô¾e sta» zdrojom potenciálneho výbuchu. Poskytujú sa nové rie¹enia na minimalizáciu rizika výbuchu.