Hasenie po iarov horuavych kvapalin

Poèas pokusov o uhasenie po¾iarov mnoho µudí reflexívne zasiahne vodu. Je to tie¾ najzaujímavej¹ie hasiace èinidlo. Hasièi, hasièi, ale nie v¾dy na to plánujú. Výber hasiacej látky závisí od horiaceho materiálu.

Protipo¾iarna ochranaPri po¾iari horµavých kvapalín, ako je benzín alebo alkohol, hasí dobre aj penový oheò. Pena nemô¾e by» pou¾itá na hasenie horiacich alkalických kovov alebo elektrických zariadení a èokoµvek, èo reaguje s vodou. Pri výmene po¾iarnych prá¹kov je naj¹ir¹ie pou¾itie.V závislosti od ich zlo¾enia sa mô¾u pou¾i» na hasenie takmer v¹etkých dôle¾itých materiálov. Hasiace plyny, z ktorých najobµúbenej¹í je oxid uhlièitý, sú úèinné pri hasení uhelných po¾iarov, koksu a síry, ako aj kovov, ako sú draslík, sodík, vápnik, ¾elezo a zinok. Voda na druhej strane dokonale spåòa ná¹ význam v kontakte s horiacimi organickými látkami, keï to dokazuje drevo, papier, uhlie a slama.

Parné hasenie alebo para ako metóda hasenia po¾iaruPodobný ¾ivot ako voda je para ako metóda hasenia. Pravdepodobne ¾ijú v úspechu spaµovania týchto produktov. Hlavný rozdiel medzi parou a vodou je posledný, ¾e voda sa mô¾e hra» na akomkoµvek mieste a para iba na samostatných miestach s kapacitou maximálne 500 metrov ¹tvorcových. V reálnych miestnostiach sa prevádzka pary javí ako neefektívna. Je potrebné nielen pozna» hasiace prostriedky povolené pre vzdialené látky, ale aj pravdy o ich výrobe a aplikácii v oblasti po¾iaru na dobré hasenie po¾iaru.