Hlasove slu by

Práca prekladateµa je mimoriadne vá¾na a jemná. Nad ka¾dým z nich je po¾iada» poslednú o to, èo verí a aký je jej dôle¾itý cieµ. Prekladateµ, napriek tomu, ¾e sa objavuje, obsahuje nielen preklad. Jeho hlavným velením je komunikova» s µuïmi, ktorí slú¾ia rôznym jazykom. Èi ich hovorí prostredníctvom písem a písomným textom, alebo ich realizuje vo svojej komunikácii, urèite sú to nové veci. Je v¹ak dôle¾ité uvedomi» si, ¾e jednoducho komunikuje a ¾e jeho funkcia je prioritou.

V ktorom mô¾e, preèo tieto osoby komunikova» medzi sebou?Po prvé, stabilita bude rozumie» pravidelne, ¾i». Po druhé, budú preklady spôsobené bez prítomnosti komunikujúcich osôb alebo subjektov.

Ïalej ide o rozli¹ovanie medzi týmito typmi osobných a priamych prekladov. Súèasné a konzekutívne interpretácie nájdete tu.

Súèasné interpretácie sa nazývajú tie, ktoré prebiehajú paralelne s prelo¾eným textom. V súèasnej dobe prejavuje výraz jednej tváre, zatiaµ èo èas a èas je výrazom prekladateµa. Èasový posun je len µahký a týka sa len tej èasti èasu, ktorá je prekladateµovi indikovaná na zachytenie obsahu výpovede.

Druhou èas»ou prekladu je po sebe nasledujúci výklad. A áno, konzekutívne interpretácie sa nazývajú tie, ktoré sa vykonávajú spôsobom "kus po kúsku". Reèník urobí fragment svojej poznámky a potom prestane prekladateµ prelo¾i» tento segment. Prekladateµ mô¾e v priebehu reèi zaznamena» poznámky, pamäta» si, mo¾no na mnohých ïal¹ích systémoch, aby zakódoval to, èo je dôle¾ité so spätnou väzbou. Najdôle¾itej¹ou vecou je napriek tomu, ¾e tieto predstavenia boli vykonané opatrne, dobre a dali ka¾dú vec, zmysel a zmysel predov¹etkým, zatiaµ èo nereprodukovali slová presne.