Iarivka s reflektorom

Existuje veµké mno¾stvo zariadení, ktoré dávajú svetlo na trh s osvetlením. Medzi takéto zariadenia patria napríklad ¾iarivky, hovorne nazývané ¾iarivky. Emisie svetla sa v nich poèítajú predov¹etkým pri vy¾arovaní elektrónov v èase výboja v plyne a fluorescencii, ktorá je vo fosforu.

Takéto výboje sú miestom medzi vykurovacími elektrónmi a tu uvádzame K1 a K2. Poèas tohto procesu vzniká ultrafialové ¾iarenie, ktoré je bohu¾iaµ nepríjemné pre oèi. Toto ¾iarenie dopadá na fosfor a keï padá, spôsobuje to, ¾e osvetlenie fluorescenèného svetla je pre nás viditeµné. Je potrebné pripomenú», ¾e v prípade ¾iariviek musí by» zapaµovaniu predohrievané zahrievanie elektród. Tam sa potom vlastne nazýva horúce zapálenie. Na zapálenie ¾iarivky sa navy¹e vy¾aduje ¹tartér, ¹krtiaca klapka a kondenzátor.V ¾iarivkách je stroboskopický efekt - tzv. Blikanie svetiel. Vyskytuje sa v èasovaní zmien napätia. Tento »a¾ký jav zvyèajne sedí v interiéri, kde sa nieèo rýchlo toèí, stáva sa, ¾e tu ¾ijete motor alebo stroj. V objekte, ktorý má zabráni» tejto udalosti, by sa mal pou¾i» systém vybavený dvomi existujúcimi ¾iarivkami a potom musia by» napájané èiastoène.Tradièné ¾iarivky majú mnoho výhod. Oni hlavne spotrebujú oveµa menej energie, a nákup takejto lampy je veµmi intenzívny, najmä ak bude vystavený v interiéri po dlhú dobu - nevyluèuje ho. ®iarivka vyu¾íva a¾ pä»krát menej energie ako priemerná ¾iarovka.Doba prevádzky ¾iarivky závisí od stavu jej prevádzky. Pravdepodobne to funguje veµmi dlho a potom, keï ho stále nezapneme a nevypneme.®iarivky produkujú oveµa menej svetla a zároveò ich robia prirodzenej¹ími. Okrem toho sú ¾iarivky ¹iroko dostupné. Mô¾ete ich dosiahnu» takmer v ka¾dom obchode. Sotva sú dôle¾itej¹ie ako tradièné ¾iarivky, èo je ich prvá nevýhoda.