Ict technologie

Pri zaèatí výstavby domu stojí za to zvá¾i» in¹taláciu moderného vysávacieho systému. Centrálne vysávaèe sú tím, ktorý nahrádza tradièné vysávaèe. Je zalo¾ená na centrálnej jednotke, ktorá je najdôle¾itej¹ou súèas»ou in¹talácie. V centrálnej hodnote sa extrahuje motor a nádoba na prach. Táto hodnota spôsobuje tlak.

Táto vlastnos» metódy existuje trvalo pripojená v byte, ktorá má jednu vonkaj¹iu stenu, preto¾e cez òu bude vzduch vypú¹»aný von. Slu¾ba takejto spoloènosti nie je problematická a dôle¾itá. Centrálne vysávaèe majú tie¾ sacie zásuvky a sacie rúry skryté v stenách budovy alebo v krajinách a stropoch. Rúry sú hotové s plechovkami, do ktorých sa zhroma¾ïujú sacie zásuvky. Sacie zásuvky dodávajú vysávaè. Takéto hniezda by sa mali zriadi» v plnom dome. Vysávanie sa vykonáva pomocou hadice, ktorá je a¾ do 3 kg. má priemernú då¾ku 10 metrov a je namontovaná na vlastnú zásuvku. Centrálne vysávaèe sú drah¹ie ako tradièné, ale existuje mnoho výhod. Celý jeden je pre zamestnancov lep¹ie, preto¾e neèistý vzduch je vhadzovaný do domu. Nezvuète hluk vysávaèa, preto¾e z miestností, ktoré sa vysávajú, je veµa. Najèastej¹ie sa skombinuje v gará¾ach, prístavbách, pivniciach alebo podkroví. Najnov¹ie jednotky majú hladinu hluku 68 decibelov. Tam je tie¾ prach a tvrdý zápach vo vzduchu. To, èo hovorí, je jemné pre alergikov, preto¾e v priestore neviedol peµ. Hadica, s ktorou sme vákuum, je od starého vysávaèa pomerne dvakrát men¹ia. Centrálne vysávaèe sú veµmi funkèné, preto¾e odsávanie je v¾dy silné a nezoslabuje ani v prípade, ¾e je to »a¾ký kontajner. Kontajner, v ktorom je nain¹talovaný odpad, sa vyprázdòuje v priemere 4 - 5 krát za rok. Hra vrátane centrálnych vysávaèov je veµmi útulná a vhodná. Takýto vysávací systém znamená veµa èistenia pri èistení priestorov.