Kapusta a kandida

Kapusta sama je jedným z tradièných, starých poµských jedál, ktoré sa èasto nechávajú pri stoloch. Najzaujímavej¹ie je to, ¾e sa sami schováme vo veµkom hlinenom valci. Koµko úsilia potrebujete, koµko sily zní¾i» kapusta na dôle¾itý sud, ka¾dá tradièná ¾ena v domácnosti vie.

Dne¹né èasy nám v¹ak poskytujú mnoho rie¹ení, ktoré nám pomô¾u by». Nápoj z takýchto roztokov mal pripravi» zariadenie na elektrický rezák na kapustu. Ide o organizáciu, ktorá nám umo¾ní nízku kapustu, aspoò nie je vhodná len posledná zelenina. Rozli¹ujeme nové modely tohto zariadenia. Je zrejmé, ¾e zariadenie v domácnosti pre vlastné potreby, ako je dôkaz rezanie kapusta na silá¾. Preto mô¾e by» súèasne priemyselným modelom prispôsobeným na podporu rôznych typov výrobných zariadení. Tento stroj pre individuálne potreby, ako aj ten, ktorý je prispôsobený po¾iadavkám spoloènosti, mô¾e by» rad ïal¹ích aplikácií. Vïaka vnútraj¹ku v zostávajúcom spôsobe mô¾u by» podlo¾ky / disky prispôsobené na rezanie rôznych hrúbok alebo rovnakých rezov alebo rovnakých triesok. Nie je to len pre kapustu, ale tie¾ v nej rezáme mrkvu, pór, zeler, petr¾len alebo inú zeleninu. Dá nám mo¾nos» vyrobi» si rôzne èerstvé ¹aláty alebo zaèa» rôzne polievky. Je pokojné pou¾íva», nevy¾aduje ¹peciálne zruènosti. ¥ahko sa vyberá a skladuje. O koµko rýchlej¹ie, rýchlej¹ie a príjemnej¹ie je nakrája» kyslú kapustu v modernom ¹ikovnom zariadení ako ruène nakrája», èo vy¾aduje veµkú skupinu, aktivitu a èas a nervy. Skartovanú zeleninu pripravíme bez námahy, ktorá nielen¾e u¹etrí vá¹ drahocenný èas, ale umo¾ní vám aj hra» s inými kuchynskými aktivitami. Priemyselná elektrická kapusta má tie¾ mnoho výhod. Je ¹etrný k pou¾itiu a v¹etky potrebné certifikáty sú k dispozícii. Oba elektrické drvièe kapusty pre individuálne potreby, kedy a priemyselné je energeticky úsporné a u¾itoèné pre ¾ivotné prostredie.