Komerenej kvality hydinoveho masa

Poµská kuchyòa nie je najµah¹ia a potom vïaka veµkému mno¾stvu mäsa, ktoré v nej nájdeme. Sú svojím spôsobom podstatou dobrého, poµského, domáceho varenia.

Výroba mäsa nie je najlep¹ia práca. Iste, ka¾dý pri¹iel na telo bastarda alebo tvrdo. Vo v¹etkých by mala by» kuchyòa, ktorá nás ochráni pred kulinárskymi mäsovými ne¹»astiami - drvièom mäsa. Zvyèajne sa sústreïuje z desiatok malých èepelí vlo¾ených do seba. Tento prístroj sa pou¾íva na dobré prepichovanie mäsa bez drvenia ¹liach. Ideálne pre nejaký druh kotlety alebo steaky. Èepele, v ktorých je mlynèek na víno vybavený, sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele - ale nie pre trvanlivos» výrobku, ako aj pre èistotu a funkènos». Zvy¹ok krytu je stále vyrobený z plastu. Mäso, ktoré bolo napichnuté drvièom, zachováva vo vnútri prírodné ¹»avy, èo znamená, ¾e aj po vyprá¾aní dostávame ¹»avnaté, mäkké mäso. Samotný proces tepelného spracovania sa vykonáva rovnomerne a navy¹e veµmi rýchlo. Podobne sa výrazne skracuje doba marinovania.

Mô¾eme ma» aj to, ¾e korenie, s ktorým sme syrili mäso, spadalo do jeho hlbín, èo bude u¾itoèné pre bezkonkurenènú chu» mäsa. Drviè na mäso je príjemnou voµbou pre klasický tåèik. Samotný proces prípravy mäsa je nielen úèinnej¹í, ale aj tich¹í. Pre µudí, ktorí stavajú, je to veµká úspora energie. Drviè, malé rozmery je veµmi u¾itoèné, mô¾ete tie¾ umy» oveµa rýchlej¹ie pod touto vodou, aj keï nie ka¾dý mô¾e by» vlo¾ený do umývaèky. Na tomto mieste by ste si mali preèíta» servisné informácie. Pri ruènom umývaní sa odporúèa opatrnos» - no¾e nás µahko odstrihnú! Drviè na mäso je neoddeliteµným spoloèníkom mnohých profesionálnych ¹éfkuchárov, ale aj ¾ien v dome, ktorí vedia, ¾e táto línia bude pripravova» jemné a ¹»avnaté mäso.