Kontrola a kontrola

Ekonomický controlling je integrálnou súèas»ou kontroly vo v¹etkých veµkých spoloènostiach. Kontrola zaèína urèovaním dopytu po finanèných zdrojoch, ziskovosti metód financovania podniku, nákladov a zisku a stále fyzickej likvidity, ako aj analýzy efektívnosti kapitálovej investície.

Riadenie sa dá rozdeli» do troch etáp:- plánovanie,- vykonávanie,- kontrola.

Catch Me, Patch Me!Catch Me, Patch Me! Inovatívny spôsob, ako schudnúť

Prvýkrát sa kontrola pou¾ívala v tridsiatych rokoch v USA. Dostal sa na ïaleký kontinent, predov¹etkým vïaka nemeckým spoloènostiam. Sledujeme jeho nepretr¾itý vývoj od 50. rokov minulého storoèia. Pri¹iel do poµského sveta najmä prostredníctvom poboèky medzinárodných korporácií, hoci èoraz väè¹ie a stredne veµké spoloènosti, niekedy dokonca ani úplne vedome, zaèínajú zavádza» kontrolné nástroje. Mo¾no poveda» bez problémov, ¾e s kontrolou sme schopní vzia» v¹ade tam, kde sa tieto aspekty objavujú vo vedení:

- Decentralizovaný systém nadvlády v mene,- Spoloènos» sa zameriava na získanie presne definovaných cieµov,- Bol zavedený motivaèný systém, ktorý umo¾nil spoloènosti pracova» efektívnej¹ie,- vedenie úètovníctva sa vykonáva, èo sa týka fungovania racionálnych finanèných rozhodnutí,- Dobre riadený systém zhroma¾ïovania informácií,

Umiestnenie zásad finanèného riadenia do spoloènosti automaticky uplatòuje zmeny vo svojich formách. Jeho organizaèná forma, systém finanèného vyrovnania a obeh textov vo firme sa menia. Vykonanie riadneho ekonomického riadenia nie je mo¾né bez príslu¹ných poèítaèových programov. Finanèný controlling prispieva k efektívnemu riadeniu spoloènosti, èo nie je dôle¾ité, ak prejdeme k mana¾érskemu úètovníctvu.