Kriminalna psychologia

Psychológia sa sna¾í spýta» a vysvetµova» rôzne µudské správanie. Mnohé problémy u¾ boli analyzované zo v¹etkých stien a dos» logické a dos» pravdepodobné závery boli prijaté. Sám s koncom èasto preskúmaných problémov je dobrý strach zo zmien.

Veµa µudí je v tmavých podmienkach, sú nesplnené svojou úrovòou bytia a ich mzdy, ale niè nemenia na to, aby zmenili túto pozíciu. S»a¾ovali sa na jednoduchého ¹éfa u¾ celé roky a zaobchádza s tým, èo je ich vá¾ne, ale nedôjde k tomu, ¾e sa nauèia opusti» predchádzajúcu èinnos» a skontrolova» nieèo iné. Preèo? Preto¾e sa bojí.

Strach z neznáma u¾ ochromil veµa µudí, èo spôsobilo, ¾e zomreli vo viere neúspe¹nosti, napr. Niektorí snívajú o svojej vlastnej spoloènosti a ¾ijú, ¾e boli úspe¹ní, ak sa len pokúsili. Na zaèiatku sa opakuje to isté mimoriadne nebezpeèné, poèet formalít, ktoré treba prekona», mô¾e by» veµmi veµký, ale realita nie je taká veµká.

Existuje pomerne málo hodnotných sprievodcov pri vedení podniku na internete. Výrobcovia softvéru ka¾doroène vynakladajú viac vhodných programov, ktoré pracujú vo v¹etkých druhoch obchodných operácií. Nebude problém získa» systém riadenia podniku, program na riadenie µudského kapitálu, zákazníkov alebo samotné programy, ktoré znaène uµahèujú zaobchádzanie s úètovnými zále¾itos»ami.

Je pravda, ¾e práca sa zaèína stretáva» s fixnými nákladmi, ale ak sa trochu pokú¹a, je silná, aby získala spolufinancovanie. Okrem toho sú sociálne slu¾by postavené pre iných podnikateµov, tak¾e náklady spojené s riadením rodinného domu sú výrazne zní¾ené a moderný podnikateµ má dostatok èasu na to, aby spoloènos» zaèal a získal si v budúcnosti pekný zisk. Niekedy jedno rozhodnutie mô¾e zmeni» ¾ivot a je to ¹koda µutova», ¾e ste ho za¾ili a stratili ho kvôli va¹im blízkym obavám.