Lech kaczynski vedecke uspechy

Mini-Market Insoft je potom pokladnica pripravená pre podniky, ktoré sú spravované z centrálnej kancelárie siete. V¹etky personálne aktivity v hypermarketoch sú zamerané na spotrebiteµské slu¾by a predaj, prièom ostatné funkcie sú automatizované a redukované. Softvér obchodu PC-Market Insoft v baze a mini-trhu Insoft v kompozíciách sú rie¹enia postavené s tú¾bou po servisnej sieti vlastných obchodov, alebo pri výrobe práce vo forme fran¹ízy. V tomto programe plní softvér PC-Market úlohu bodu relevantného pre rie¹enie Mini-Market.

S touto formou dúfame automatickú vlastnos» v¹etkých prvkov a funkcií PC-Market. Riadiaca sie» mô¾e dohliada» na ka¾dý obchod, vykona» analýzu, a to, èo sa deje vo vnútri, rozhodova» o ukladaní reload tovaru, riadenie zásob a cien.

Èo priná¹a systém Mini-Market Insoft?Mini-Market Insoft systémový panel je mo¾né pou¾i» na dotykových zariadeniach. Úèinky je mo¾né ¹pecifikova» a ich parametre je mo¾né zabezpeèi», mô¾ete ich priradi» odstránenie.

Vïaka zadávaniu dodávok do databázy a kontrole správnosti dodávok v sklade pomocou kolektorov u¹etríte viac èasu.

Podpora vernostných systémov zalo¾ených na zµavách a bodoch. Pravidlá sú definované centrálne a èítanie karty automaticky schvaµuje pravidlá zliav na základe zmlúv.

Systém pokraèuje v prehliadaní stavu tovaru v reálnom èase, tak¾e je dôle¾ité rýchlo rozhodnú» o ïal¹om dodaní alebo prevode tovaru medzi obchodmi.

Mini-Market Insoft podporuje príle¾itosti v mnohých jazykoch, èo kúpi» pre zavedenie jednotného systému pre celej sieti predajní bezdôvodne na brehu, kde sa nachádzajú.

Mini-Market Insoft hlási celé obdobie, vrátane ktoré obchody boli predané, koµko peòazí sa nachádza v vreckách v niektorých obchodoch, aká je ich mar¾a na predaných tovaroch.