Masiarstvo shop jaros awiec

Prehliadka mäsiarstva alebo obchod, ktorý predáva mlieène výrobky v tomto syre, je dokonale prispôsobená voµba, ktorá zohµadòuje zákazníkov v ¹káloch miest. Správne zobrazené a exponované produkty vás pozývajú na nakupovanie a súèasne poskytujú kvalitné dôkazy. Èo robi» plátky mäsa alebo syrov vyzerajú skvele? Rie¹ením je profesionálny krájaè.

Krájaèe Bizerba sú stroje urèené na rezanie jedla aj mäsa. Sú to posledné ruèné gravírovacie stroje, ktoré boli zdobené najnov¹ími funkciami. Klie¹te Bizerba majú jednodielnu dorazovú dosku. Táto doska je stále vybavená drená¾nym kanálom a zväè¹eným okrajom stola. To v¹etko zabraòuje tekutinám kvapka» na pult. Ostrièky stroja je mo¾né umýva» v umývaèke riadu. Èistenie oblastí pod krájateµom je oveµa jednoduch¹ie vïaka vysokým nohám.

Vlastnosti krájaèa?Predov¹etkým umo¾òujú presné aj hygienické rezanie èastí mäsa, mäsa a tie¾ syrov. Je ideálny na rezanie takých efektov ako sú klobása, ¹unka, slanina, peèené, údené a varené mäso, steaky.

https://neoproduct.eu/sk/vivese-senso-duo-shampoo-efektivne-riesenie-problemu-vypadavania-vlasov/

Bizerbaova miska bola vybavená gombíkom na nastavenie rezu. Váha je od 0 do 12 mm. Av¹ak pri poloautomatickom rezaní je hrúbka rezu a¾ 23 mm. Vïaka tomu je daná presnos» rezania. Navy¹e, tieto krájaèe majú funkciu automatického opravy a okrem toho mo¾nos» zaznamenáva» spôsob ich kombinácie v kvalite aplikaèných programov. Mô¾ete polo¾i» ploché, stohové, hviezdové, rozetované a plátkové plátky rovnakého výrobku a¾ po ¹tyri stacky za sebou.

osudStroje na krájanie bibrov sa pou¾ívajú predov¹etkým v:- mäsových rastlín,- obchod s potravinami,- ¹pecializované predajne,- gastronómia,- siete stravovania.

Puzdro stroja je vyrobené z najväè¹ej triedy materiálov a je kompletne z eloxovaného hliníka. Okrem toho má stroj zabudovanú klávesnicu. Tri rýchlosti rezania umo¾òujú zjednodu¹i» konkrétne výrobky. A vybavený stôl na ulo¾enie plátkov.