Materinsky podnikateu

Ak sa podnikateµ rozhodne sta» sa platiteµom DPH, bude musie» nain¹talova» ostrú pokladòu v známej spoloènosti. Najèastej¹ie takéto rie¹enie umo¾òuje zaplati» menej pri platbe so ¹tátnou pokladnicou, èo je dôvod, preèo mnohí podnikatelia majú pravdu. Musíte v¹ak ma» na pamäti, ¾e pokladòa je rovnaké elektronické zariadenie ako v¹etky ostatné. Mo¾no potom z èasu na èas dodr¾iava iné chyby alebo dokonca záva¾né chyby.

Obzvlá¹» ide o také formy, ak chce podnikateµ ¹etri» a investova» napríklad do pou¾ívanej daòovej registraènej pokladnice. Aj keï je stále na záruke, musíte by» medzi poslednými, ¾e sa urèite rozpadne skôr, ne¾ to, èo práve uvoµnil výrobca na trh. Stojí za to zisti», ktoré kasína majú medzi pou¾ívateµmi dobrú poves» a bezpeènos», aby mali záruku, ¾e by nemali vykona» technickú prehliadku skôr, ako je po¾adovaná.

Nemo¾no tie¾ zabudnú», ¾e samotné pou¾ívanie pokladníc mô¾e vies» k neúspechu. K tomu dôjde napríklad vtedy, keï je modul myslenia príli¹ zaneprázdnený. V takejto situácii mô¾e by» zariadenie odli¹né názvy produktov, ako tie, ktoré by sa mali objavi» po odvolaní urèitého kódu. Ak dosiahne takúto situáciu, podnikateµ musí túto úroveò oznámi» daòovému úradu. Ak chcete ma» ¹»astie v takom prípade, budete urèite vidie» majiteµa spoloènosti, ktorá sa tie¾ rozhodla investova» do zálo¾nej pokladnice. Potom, keï je základné jedlo rozbité, musíte túto skutoènos» nahlási» príslu¹nému úradu a bohatí sa ïalej predávajú a registrujú prostredníctvom pokladnice.

Ak na druhej strane podnikateµ nemá náhradné zariadenie, je nútený doèasne pozastavi» výrobu energie a¾ do opravy pokladne. Je to náhoda, ¾e faktúry sa v spoloènosti tie¾ »a¾ia. Keï sa uká¾e, ¾e zlyhanie nie je mo¾né odstráni», údaje v pamäti sa musia preèíta» pred pou¾itím. A¾ potom sa mô¾ete rozhodnú» kúpi» nové zariadenie, existujú aj tie, ktoré sa týkajú predaja vedomostí prostredníctvom pokladnice.