Metalurgia agh pra kov

V súèasnej dobe je metalurgia súèas»ou, ktorá nie je len plastická tvorba a zakladanie procesov, ale zaoberá sa aj ¹túdiom skupín v makroekonomických silách. V tomto zmysle sa zvyèajne vykonáva metalografická mikroskopia.

Mikroskopia je oblas», ktorá sa objavila pred niekoµkými stovkami rokmi. Av¹ak iba relatívne mladí z iného spôsobu mikroskopie sa pou¾ívajú v metalurgii. V dne¹nej dobe sú nenahraditeµné pri práci s technickými produktmi. V súèasnosti sú v oblasti veµmi zaujímavé metalografické mikroskopy, ktoré sa pou¾ívajú okrem iného na vyhµadávanie kovových ¹múh alebo dokonca ich prielomov. Je to posledná metóda zobrazovania, ktorá sa prená¹a na nepriehµadné vzorky. Medzi metalografické mikroskopy patria okrem iného aj elektronové mikroskopy, ktoré umo¾òujú pozorovanie ¹truktúry na úrovni atómov a svetelných mikroskopov, ktoré sa vyznaèujú men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonané s pou¾itím týchto nástrojov sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme nájs» nový spôsob mikrotrhania v materiáli, tj jeho iniciáciu. Je tie¾ mo¾né vypoèíta» fázový príspevok a presné stanovenie jednotlivých fáz. Vïaka tomu mô¾eme z metalurgického hµadiska odhadnú» mno¾stvo a typ inklúzií a mnoho ïal¹ích dôle¾itých komponentov. Napríklad mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu umo¾òujú hlboké pozorovanie materiálovej ¹truktúry, vïaka èomu v budúcnosti mô¾eme zabráni» mnohým ne¾iaducim poruchám.

Onycosolve

Pou¾itie metalografických mikroskopov je veµmi dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme rýchlo zisti» chyby materiálu. Treba v¹ak pripomenú», ¾e manipulácia s týmto typom zariadení je »a¾ké. Na túto skúsenos» by na òom mali spåòa» len kvalifikované osoby.