Modna prehliadka riadkov

Túto sobotu sa konala výstava najnov¹ej kolekcie miestneho výrobcu odevov. Podujatie prilákalo veµký poèet divákov, ktorí dávali prednos» kontrole, èo dizajnéri pripravili na nadchádzajúcu sezónu. Medzi divákmi sme pochopili aj niekoµko osobností, novinárov a politikov.Rafinovaná show zapoèítaná do najmlad¹ieho elementu a celá sa odohrala bez akýchkoµvek preká¾ok. Na móle sme mohli obdivova» modely predstavujúce nádherné letné, ruène vyrobené obleèenie. Ich funkciou boli úplne poµské a malé tkaniny s veµkými farebnými farbami, vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i reportéri sa najviac zaujímali o vzdu¹né, farebné maxi sukne v súète háèkovaných pokút. Boli tie¾ pote¹ení èipkou, romantickými ¹atami a blúzkou s ozdobami a vy¹ívanými bikinami. Pre letné obleèenie, návrhári navrhli pre dámy, okrem iného, pletené klobúky s rýchlym brimmed, zdobené èipkou a dobrými kvetmi.Po výstave sa konala aukcia krásnych svadobných ¹iat pripravených hlavne na túto príle¾itos». Obleèenie bolo dané osobe, ktorá chcela zosta» v anonymite. Okrem toho sa dra¾ilo aj mno¾stvo obleèenia z najnov¹ej kolekcie. Príjmy z predchádzajúcej aukcie budú pridelené do vá¹ho sirotinca. Treba zdôrazni», ¾e znaèka netrpezlivo podporuje rôzne charitatívne a vynikajúce èiny. Jeho majitelia opakovane dávali na predaj vlastné materiály, a keï predmetom predaja bola dokonca náv¹teva priamo v továrni.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e posledná kolekcia príde do domovov zaèiatkom mája. Okrem toho informoval, ¾e znaèka je zriadená internetovým obchodom, v ktorom sú zbierky viditeµné, okrem stacionárnych obchodov.Na¹a znaèka je jedným z najväè¹ích výrobcov odevov v regióne. Existuje niekoµko tovární po celom svete. Zamestnáva niekoµko tisíc µudí, a to predov¹etkým veµa najlep¹ích krajèírov, krajèírov a dizajnérov. Spoloènos» tu a tam prevádzkuje zbierky po dohode s dobrými poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky sú tak populárne, ¾e aj pred zaèiatkom obchodu sú tí, ktorí sú pripravení na jedno ráno, v dlhých radoch. Tieto zbierky pou¾ívajú tento posledný deò.Ovocie súèasných in¹titúcií z mnohých rokov sú medzi zákazníkmi veµmi obµúbené, navy¹e na dosah, aj v zahranièí. Písanie o nej nie je správne nehovori» o nièom, èo dosiahla, a ktoré potvrdzujú, ¾e úèinky majú najlep¹iu kvalitu.

Pozrite si vlastný obchod: jednorazové obleèenie v ©tetíne