Modul programu remaja

Program Enova má mnoho modulov, ktoré mô¾u by» v zariadení alebo v podniku vhodné v mnohých prvkoch jeho fungovania. Modul HR na druhej strane platí mzdy v záznamoch o µudských zdrojoch, výpoèty platov, daní, príspevkov ZUS atï. Poskytuje komplexnú podporu zamestnancov. Je presne aktualizovaný na aktuálne platné predpisy v Poµsku. Prezentuje sa jednoduchým a obµúbeným grafickým rozhraním a je tie¾ kompatibilný s balíkom MS Office.

Modul daòovej knihy je v¹ak zodpovedný za slu¾bu spoloènosti v oblasti zaznamenávania dokumentov, úètovníctva a vytvárania nových a doteraj¹ích správ. Je na jeho slu¾be, ¾e sa vytvárajú v¹etky vyhlásenia, osady a záznamy KPIR. Taktie¾ poskytuje register menových vyrovnaní s automatickým výpoètom kurzových rozdielov.Kniha inventára umo¾òuje pou¾ívateµom registrova» udalosti spojené s trvalými metódami. Modul je zodpovedný za evidenciu nehmotného majetku a vybavenia. Je mo¾né vytvori» konkrétny harmonogram udalostí, ktoré sa kombinujú so súèasnými prostriedkami. Modulová kniha sa mô¾e spusti» vo voµnom èase úètovného roka.Modul Faktúry funguje v priebehu vydávania dokladov o predaji a stanovovania cenníkov a zhroma¾ïovania poznatkov o obchodných partneroch. Aplikácia Handel umo¾òuje svojim klientom vystavova» nákupné doklady, predajné doklady, uchováva» záznamy o objednávkach a skladovaní.Veµmi dôle¾itým prvkom je tie¾ CRM (Customer Relations Management. Vidí mo¾nosti dodávateµov, ale umo¾òuje aj prenájom a servis. Aplikácia Obchodná kniha umo¾òuje vysielanie, dokumentovanie a vytváranie rôznych typov správ. Prístroj prezentuje výrazne zlep¹uje ka¾dodennú prácu úètovníkov.Posledným modulom programu Enova - Business delegácia je podporova» slu¾by a poèítanie domácich a iných delegácií. Výrazne zlep¹uje obchodnú prechádzku na tomto mieste. Cenník spoloènosti Enova sa pou¾íva sám pre niektoré spoloènosti. Faktory vykonané na výlet do veµkosti podniku a výber modulov. K dispozícii je aj mo¾nos» nákupu v troch verziách: striebro, zlato a platina.