Nahradna psychologia 13

Mnoho ¾ien neodli¹uje psychologa od psychoterapeuta. Osoba, ktorá je psychológiou, je majster, ktorý ukonèil magisterský titul v psychológii. Psychoterapeut je osoba, ktorá absolvovala ¹tyriroèné psychoterapeutické ¹koly po absolvovaní jednej z lekárskych alebo humanitných ¹kôl a získala osvedèenie v psychologickej skupine, ktorá zahàòala patronát nad danou skupinou.

Osoba s takýmto osvedèením mô¾e zriadi» vlastný psychoterapeutický úrad (ale nie súkromnú psychiatrickú kanceláriu a ¾ena s magisterským diplomom v psychológii to nedoká¾e teraz.Psychiater je na druhej strane ¹pecialistom na medicínu, absolvoval lekársku ¹kolu. Existuje teda ¹pecialista, ktorý zvyèajne nájde miesto v nemocnici v neuropsychiatrickom oddelení. Psychiatr sa zapája do výskumu a farmakologickej lieèby vnútorných ochorení a pacientov s neurologickým zázemím.Pamätajte, ¾e psychoterapeut je nerovný. Existuje niekoµko hlavných psychoterapeutických ¹kôl a psychoterapeut, ktorý existuje na zaèiatku ná¹ho obµúbeného profesionála, si musí vybra», na akú ¹kolu chce vzdeláva». Mô¾ete vidie» rovnakú behaviorálnu metódu, ktorá je organizovaná okolo vlo¾enia vhodných zvykov do správania èloveka. To by tie¾ poskytlo dôkaz analytickej psychoterapie, ktorá by uzdravila µudskú bytos» tým, ¾e by hovorila a diskutovala o dôvodoch svojho správania.Preèo potrebujete vysoko¹kolské vzdelanie, aby ste mohli po¾iada» o psychoterapeutickú skupinu, po ktorej sa mô¾ete sta» psychoterapeutom? Existuje prítomnos» vy¾adovaná v¹etkými psychologickými a príbuznými spoloènos»ami, je trochu dobré s posledným, ¾e terapeut inzeruje primeranú úroveò intelektuálneho fungovania. Mu¾, ktorý nie je v byte, aby úspe¹ne ¹tudoval, zvyèajne nebude schopný sta» sa terapeutom. Aby som bol ¹pecialista, mal by som spomenú» inteligenciu na µudskej úrovni.Akú ¹pecializáciu si vybra», keï existujú v psychologických ¹túdiách?¥udia, ktorí sa rad¹ej sta» psychoterapeutmi, by si mali vybra» klinickú ¹pecializáciu, preto¾e je samozrejme najpopulárnej¹ím z kandidátov na psychoterapeutické skupiny.