Nariadenia o oslobodeni od pokladnice

Napriek tomu, ¾e potreba ma» nový pokladnièný poklad v ekonomickej realizácii, získava stále viac a viac podnikateµov, v¾dy je mo¾né podµa platných ustanovení oslobodenia od tejto povinnosti.

Strata práva na takéto rie¹enie mô¾e spôsobi» pribli¾ne 100 000 poµských daòových poplatníkov. Vzhµadom k tomu, 1. marca 2015 rokov, ne¾ sa vz»ahujú tieto nástroje sa vz»ahuje najmä k daòovým poplatníkom poskytova» slu¾by opráv, kaderníctvo, kozmetické slu¾by, v kombinácii s mo¾nos»ou stravovania, právne slu¾by, daòové poradenstvo a lekárov. Kto naozaj nechce zahrnú» pokladnicu? Okrem iného sa zaoberajú výnimkami pre subjekty v dôsledku urèitých èinností. Daòovník podieµa na èinnosti oslobodi» výbor nemá vyzera» pri pokladni. Kto nechce by» pokladòa: dodávateµské slu¾by alebo výhody oddelenia vysielacích slu¾ieb, elektronické slu¾by, slu¾by týkajúce sa poµnohospodárstva a chovu hospodárskych zvierat a chovu zvierat, elektriny, tepla, plynu, vody v ¹truktúre prírodných slu¾ieb spojených s zber odpadu, iného ako nebezpeèný, slu¾by týkajúce sa zberu nebezpeèného odpadu, slu¾by pre nakladanie s odpadmi týkajúcich sa spracovania nebezpeèného odpadu týkajúcich sa nakladania s rádioaktívnym odpadom, ¾eleznici, mestské a prímestské slu¾by, po¹tové a kuriérske slu¾by v oblasti ubytovacích slu¾ieb ponúkaných hotelov , motely a penzióny, telekomunikaèné slu¾by, internetové slu¾by, ekonomické slu¾by a poistenie, prenájom správa nehnuteµností a pomôcky, slu¾by v rámci trhu s nehnuteµnos»ami, notárske slu¾by, spojené s udr¾iavaním poriadku, administratívne slu¾by verejné slu¾by, archívne slu¾by, èlenské organizácie, slu¾by ponúkané agentúrami a extrateritoriálne systémy.

Daòoví poplatníci, ktorí vykonávajú polo¾ky na vysokej úrovni, mô¾u navy¹e ma» výnimku medzi predmetom a predmetom. Nárok na túto výnimku je spôsobený výstavbou predaja daòovníka. Ak návratnos» práce uvedená v minulom roku bola viac ako 80% z celkového obratu, daòovník mô¾e ma» prospech z oslobodenia od pokladnice za celý predaj.