Nebezpeeenstvo vybuchu v plynovej kotolni

Remi BlostonRemi Bloston - Prirodzený spôsob, ako bojova» proti najväè¹ej hrozbe pre zdravie, ateroskleróza!

Zariadenia urèené na umiestnenie v blízkosti nebezpeèenstva výbuchu by mali spåòa» najvy¹¹ie bezpeènostné hodnoty. Smernica Európskej únie ATEX (Atmosphères Explosibles - definuje základné po¾iadavky, ktoré musí spåòa» ka¾dý výrobok urèený na pou¾itie v potenciálne výbu¹nom prostredí.

S touto radou sa spája mnoho noriem, ktoré sa vz»ahujú na ¹pecifické po¾iadavky, pokiaµ ide o urèité výrobky. Podmienky, ktoré nie sú pokryté ani smernicou, ani normami, mô¾u by» cieµom vnútorných predpisov fungujúcich v niektorých èlenských krajinách. Predpisy v¹ak nemô¾u by» odli¹né s radami, a nemô¾e zvý¹i» svoje po¾iadavky. Preto¾e smernica ATEX 94/9 / ES vy¾aduje oznaèenie CE. Výrobok „ATEX“, ktorý bol oznaèený symbolom Ex, musí výrobca oznaèi» znaèkou CE výrobcom vopred a postup hodnotenia by sa mal vykonáva» v spolupráci s be¾nou úèas»ou notifikovanej spoloènosti.Na zaèiatku 20. storoèia, ako v uhoµných baniach, veµký význam nebol spojený s pou¾ívaním vhodných strojných olejov, vyskytlo sa mnoho po¾iarov a výbuchov, ktoré boli zamerané na výrobu horµavých olejov a metánu. Keï¾e problém je matkou vynálezov, po mnohých prípadoch boli pou¾ité nové typy olejov, vodné oleje, ktoré nezvy¹ovali úèinok explózie metánu. V ïal¹om aspekte vývoja mín boli pou¾ité ventilaèné zariadenia, alarmy a metánové filtre. Zvolený model je dôle¾itý s mno¾stvom potvrdení, ¾e zaobchádzanie so ¹irokými normami súvisiacimi s èlánkami v oblasti nebezpeèenstva zaèiatku je urèitou povinnos»ou ka¾dého majiteµa a èloveka. Nevýhoda tohto cieµa spôsobuje stratu v¹etkého a materiálu.ATEKS, ako jej definícia slú¾i, nie je vynálezom Európskej únie, ale vektorom zmien, ktoré vyplývajú z odstránenia hrozieb z ich výskytu. Dodr¾iavanie v¹eobecne uznávaných bezpeènostných noriem je kµúèovým princípom zachovania bytia. Aj keï sa nehody vyskytujú zriedkavo, v¾dy najdôle¾itej¹ím dôvodom je v¾dy ochota rýchlo dokonèi» prácu, nespåòa» normy atï.Získanie vôle spoloènosti ATEX a jej dcérskych spoloèností je hlavnou po¾iadavkou pre výrobný a »a¾obný priemysel a slu¾by súvisiace s nebezpeèenstvom výbuchu (v súèasnej distribúcii palív. Pamäta»! Nepou¾ívajte len správne mno¾stvo materiálov, ale premý¹µajte nad dôsledkami svojich rozhodnutí!