Nebezpeena praca kuratora

Zdravie a bezpeènos» sú smery, ktoré by sa nemali podceòova». Najmä vtedy, keï pracovisko nesie zvlá¹tne nebezpeèenstvo, napríklad v oblastiach s nebezpeèím výbuchu. Vedomé dodr¾iavanie ¹tandardov bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci je zvyèajne základom pre toto.

Ale po òom èlovek zvá¾i ¹ancu zaèa» podnikanie - pracovný priestor musí by» udelený za to, ¾e je dostatoène zabezpeèený. Pravdepodobne najdôle¾itej¹ou úlohou v posledných prípadoch hrá dôle¾itý dizajnér, ktorý by mal v èase plánovania in¹talácie obsahova» z blízkej predstavy budúci úèel zariadenia, druh pou¾itej látky a v¹eobecné pracovné podmienky. Výber vhodných ochranných opatrení a nástrojov potom prechádza do optimalizácie v¹eobecných podmienok a vo veµkej miere na odstránenie zdrojov vznietenia, ktoré by mohli vzniknú» z elektrických zariadení v rámci daného poµa.

Ïal¹ím nevyhnutným prvkom, ktorý sa prejavuje v bezpeènosti, je uplatòovanie varovných opatrení. Taká je funkcia, okrem iného sirén (alebo zvuk, ktorý je prostredníctvom hlasný, jasný zvuk dôkaz o nebezpeèenstve alebo zariadenia ru¹ivých zmien. Charakteristický ¹um sirény je perfektným kµúèom k varovaniu pred nebezpeèenstvom. Pri výbere ¹pecializovaných predajní mô¾eme nájs» aj bzuèiaky, viactónové sirény, pípanie a gongy. K dispozícii sú aj modely, ktoré platia navy¹e k akustickým signálom rie¹enie osvetlenia - v tomto prípade na nebezpeèenstvo upozorní synchronizované kombináciu zvuku a svetla.Rovnako by sa malo zabezpeèi», aby zamestnávateµom boli schopnosti a zodpovednosti poskytova» zamestnancom technické alebo organizaèné ochranné opatrenia v súlade s poètom litas.