Neplodnos ako sa vyrovna

Tú¾ba zalo¾i» rodinu je èasto obmedzená nielen rozhodnutím o man¾elstve, ale aj tú¾bou ma» deti, alebo roz¹íri» rodinu. ®iaµ, v mnohých prípadoch sa z rôznych dôvodov zdá by» »a¾ké a malo by sa prija» opatrenie alebo by sa malo rozhodnú» o umelej inseminácii.

Existuje mnoho dôvodov, preèo páry pou¾ívajú metódy in vitro. Potom je mo¾né vidie» napríklad ob¹trukciu vajíèkovodov, problémy s indukciou ovulácie u ¾eny alebo pomerne nízke parametre samèích semien. Niekedy sa v¹ak napriek mnohým ¹túdiám uvádza, ¾e lekári nestaèia na to, aby poukázali na príèinu neplodnosti, a preto zaviedli vhodné metódy, ktoré mu pomô¾u. Keï nové metódy oplodnenia zlyhajú, páry èasto preberajú umelú insemináciu alebo tie, ktoré sa prená¹ajú mimo reprodukèného systému ¾eny. Spoèíva v kombinácii, v laboratórnych podmienkach, spermií a vajeèných buniek. S týmto modelom rie¹ení majú èasto heterosexuálne páry, ktoré napriek mnohým snahám nedokázali prinies» vlastné oplodnenie. Táto metóda vyvoláva veµa kontroverzií, len pre mnoho párov, ktoré chcú ma» potomkov, je pekná cesta von.

Za zmienku tie¾ stojí, ¾e ak plánujete na tomto formulári, mali by ste sa rozhodnú», èi pou¾ijete spermie partnera alebo spermie darcu. Zdravie partnera èasto túto dôle¾itú mo¾nos» vyluèuje. Prvý dátum u lekára je kombinovaný so ¹pecifickým lekárskym dotazníkom a obaja partneri odpovedajú na jej otázky. Ak bola lieèba skôr, mali by ste si so sebou prinies» aj zdravotné záznamy. Lekár zvyèajne vy¹etruje ¾enu vïaka ultrazvuku a tie¾ pou¾íva mno¾stvo ïal¹ích testov. Chceli by ste v¹ak necha» spermu vy¹etri», okrem nákupu ¹pecialistu, napr. Urológa. Ïal¹ia náv¹teva priná¹a zhodnotenie výsledkov predchádzajúcich ¹túdií a výber konkrétnej metódy hnojenia. Èasto sú potrebné aj ïal¹ie potrebné testy, ako napríklad virologické testy, ktorým sú obaja partneri podrobení. Potom prechádza príprava na oplodnenie, teda hormonálna stimulácia ¾eny. Ïal¹ou fázou je zozbiera» spermie mu¾a a ¾enských vajeèných in¹titúcií. V laboratóriu odborníci kombinujú bunky so spermiami. Vïaka tomu sa získajú embryá, ktoré sa neskôr pou¾ijú pomocou vhodného katétra do tela ¾eny. Asi po dvoch tý¾dòoch odpovedzte na otázku.