Odstranovanie prachu

Smernica 94/9 / ES (ATEX je normatívnym ustanovením, ktoré je dané ako pre zariadenia, tak aj pre systémy riadenia. Tieto dátové zariadenia sú základom pre ich štart v oblastiach vystavených nebezpečenstvu výbuchu metánu alebo uhlia. Táto zásada existuje v dokumente Európskeho parlamentu a Rady z 23. marca 1994.

Vo svojom vlastnom právnom systéme bol zriadený na základe nariadenia ministra hospodárstva z 22.12.2005. OJ Č. 263, položka 2203 Hlavným zámerom informácií je predovšetkým aproximácia právnych predpisov členských štátov, ktoré sa prenášajú na nástroje a systémy na ochranu údajov na použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu metánu a uhlia. Smernica je po všetkom uplatniteľná na zariadenia a navyše na systémy na ochranu údajov na použitie v potenciálne výbušných atmosférach. Zároveň treba poznamenať, že predmetná smernica sa vzťahuje na bezpečnostné, kontrolné a regulačné zariadenia. Tieto riady sa vyberajú na účel mimo uvedených zón a pôsobia na niektoré chôdze na nástroje a ochranné štýly určené na tento účel v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu.Existujú výnimky zo smernice ATEX. Diskutovaná vôľa sa okrem iného nezhoduje so zdravotníckymi pomôckami, ktoré sa používajú v lekárskom prostredí. Nesmie sa vrátiť do zariadenia určeného na domáce použitie, osobných ochranných prostriedkov, lodí alebo dopravných prostriedkov.Tento právny akt Európskej únie má osobitné požiadavky, ktoré sú uvedené v jednotlivých normách. Okrem toho klasifikuje oblasti nebezpečenstva výbuchu, ktoré sú vybrané v prílohe A, k likvidácii 1999/92 / EC ATEX137 zo 16/12/1999 "O minimálnych požiadavkách na zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov potenciálne vystavených funkciám v oblastiach s výbušným obsahom".Nástroje a ochranné metódy môžu byť materiálom iných smerníc, týkajúcich sa odlišného vzhľadu a toho, čo ešte predpovedá umiestnenie označenia CE na ňom. Toto označenie by malo byť otvorené, jednoduché a nezničiteľné.Súčasná smernica bude nahradená novými informáciami ATEX 2014/34 / EÚ. Obrana je 20. apríla 2016.