Pokladniena aba

Vyhlá¹ka ministra financií, ktorá nadobudla úèinnos» od 1. marca 2015, uvádza tváre, ktoré poskytujú právnu pomoc na povinnos» klientov pou¾íva» pokladnice. Tieto výmeny budú zahàòa» aj daòových poradcov vedµa právnikov. A nebudú zaobchádza» s notármi. Pokladnice sú vo v¹eobecnosti urèené na ochranu zákazníkov, ktorí jednoducho nedostávajú potvrdenie o pou¾ívaní slu¾ieb. Mobilné daòové úrady sú ¹peciálne urèené pre právnikov a daòových poradcov.

Regulácia povinnej fi¹kálnej registrácie, ktorú realizuje ministerstvo financií, bude zahàòa» právnické a lekárske profesie v súèasnej zubnej, kozmetickej, gastronomickej a mechanickej oblasti. Bohu¾iaµ u¾ bude ma» roène vy»a¾enú sumu výnosov. Ich forma bude prirovnaná k po sebe nasledujúcim povolaniam, ktoré boli veµmi rýchlo uvedené v byte. A¾ do súèasnosti boli právnici rozpustení z pou¾ívania registraèných pokladníc, ak ich roèný príjem nepresiahol dvadsa» tisíc zlotých.Odroda pou¾ívaná pri bytí je znakom toho, ¾e µudia, ktorí poskytujú slu¾by mysliacim fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú hospodárske èinnosti, budú musie» vidie», ¾e ich spotrebúvajú vo finanèných sumách, nemá zmysel pre platobný systém.Zjednodu¹enie preto zákonodarca vytvára zriadenie advokátov. V prípade poèiatoènej právnej pomoci a¾ v roku 2015 budú právnici prepustení z povinnosti èerpa» z registraèných pokladníc dva mesiace od mesiaca, v ktorom zaènú poskytova» jednoduché slu¾by.Ministerstvo ubezpeèuje, ¾e daòoví poplatníci, ktorí vytvoria registráciu pri údr¾be registraèných pokladníc na¹ich slu¾ieb, vrátia väè¹iu skupinu svojich nákupných nákladov. Domnieva sa, ¾e to je dobrý produkt aj pre právnu istotu marketingu ponúkanú právnikmi, ako aj pre bezpeènos» spotrebiteµov. Pri implementácii sa hovorí, ¾e od 1. marca 2015 sa od v¹etkých pou¾ívateµov právnickej firmy mô¾e vy¾adova» vystavenie potvrdenia, ktoré uznáva skutoènos», ¾e pou¾íva právne slu¾by.Pokiaµ ide o notára, potom nebudú ma» register v mno¾stve slu¾ieb a èinností len v oblasti pokrytej zápise v repertoárové Q, a tie¾, ak nie je prekroèená 20000. limit stanovený príjem, alebo v prípade, ¾e platba bude vyrába» v ¹truktúre bezhotovostných.