Povinnos ma registraeny pokladoa a poeet vystavenych uetov

V súèasnosti je podµa platného zákona prakticky ka¾dý podnikateµ vo vz»ahu k spôsobu rozvíjania vlastných podnikateµských rolí povinný ma» daòovú pokladòu. To je potom povinnos» by» splnená. Av¹ak, stojí za to vedie», ¾e na námestí nájdete veµmi rôzne modely pokladníc. Tak¾e èo máme vybra»?

Kópia potvrdeniaPo prvé, pri hµadaní perfektnej pokladnice pre va¹u spoloènos» by sme mali nájs» model, ktorý slú¾i na dobrú kópiu dokladu. Treba si uvedomi», ¾e ka¾dý podnikateµ spolu s existujúcim zákonom má za cieµ ulo¾i» tento ¹tandard kópií príjmov a¾ na 5 rokov. V súèasnosti je veµmi dôle¾itá, tak¾e by ste mali starostlivo premyslie» príklad, ktorý chcete kúpi».

Samozrejme, ka¾dý z nás, ktorý aspoò raz zaplatil kartou za svoje nákupy, si v¹imol, ¾e mnohí podnikatelia majú pokladnicu, ktorá dáva kópiu potvrdenia urèeného pre zamestnanca. Potom je mimoriadne výhodné rie¹enie, preto¾e vytlaèená kópia existuje naraz, tak¾e ju mô¾eme tie¾ archivova». Problém nastáva, keï napríklad sme silný ¹port a mu¾i robia veµké nákupy. Èasto sa stane, ¾e ná¹ papier vo vrecku skonèí a musíte ho èasto vymeni», èo je ovplyvnené radami. Stojí za zmienku, ¾e vïaka moderným metódam nemusíme tlaèi» kópiu dokladu v¾dy. V súèasnosti je mo¾né ho ulo¾i» do elektronickej situácie. Znie to neuveriteµné?

Elektronická kópiaTento typ rie¹enia má mnoho výhod. Po prvé, stanovením nákupu malej registraènej pokladnice, vïaka ktorej je mo¾né splni» elektronickú kópiu, u¹etríme èas. Nevy¾adujeme archiváciu kópií potvrdení a nemusíte sa zmieni» v¾dy, keï úspe¹ne nedodávame zákazníkovi chybný doklad. Èasto je mimoriadne stresujúce, najmä pre nových, neskúsených zamestnancov. Stojí to za to, ¾e keï si kúpime tento model, ¹etríme ¾ivotné prostredie.

Preèo stojí za to kúpi» malú fi¹kálnu sumu s elektronickou kópiou?Nad µuïmi vo vz»ahu k na¹im obchodným aktivitám stojí za to, ¾e nebudeme v¾dy potrebova» veµkú daòovú pokladnicu. Taký malý produkt je veµmi pohodlný a funguje skvele v ka¾dej spoloènosti, ktorá ponúka iný spôsob poskytovania slu¾ieb. Mô¾eme napríklad stretnú» náklady na kozmetiku alebo kaderníctvo. Stojí tie¾ za to, ¾e vïaka elektronickej kópii budeme trávi» menej peòazí na spotrebný materiál z pohµadu papierových kotúèov na tlaè úètenky. Stojí za to vedie», ¾e kópie mô¾u by» nasmerované na druhých nosièov.Pri urèovaní výberu pokladníc by sme sa mali zamyslie» nad tým, kým sa koneèné stanovisko k nákupu neuskutoèní. V moderných èasoch je v¹eobecne známa malá fi¹kálna registraèná pokladòa s elektronickou kópiou novitu nano e. Stále sa pýtame, aký príklad by bol pre poµskú spoloènos» veµmi náchylný, mali by sme do nej investova».