Povinnos pracova nadeas

Iba dobré a technologicky silné zariadenia sa pova¾ujú za najlep¹ie, vrátane vysávaèov atex alebo centrálnych priemyselných vysávaèov vyrobených v súlade s pravidlom atex. Zabezpeèenie bezpeènosti poèas práce, ochrana èinností a ergonómia slu¾ieb je tu u¾ na zaèiatku. Najlep¹ia výkonnos» sania a filtrácie bola dosiahnutá pou¾itím vynikajúcej triedy prísad, technicky zdokonali» dizajn a trvalý pokrok v oddelení filtrácie, vákua a èistenia filtra.

V blízkom sortimente nájdete nielen malé priemyselné vysávaèe, ale aj profesionálne vzdialené stroje na èipy a kvapaliny, ako aj agregáty typu S, ktoré sú väzbou priemyselných vysávaèov a vákuových dopravníkov.

Odpra¹ovanie, vysávanie, vákuové èistenie a vákuové transporty pomocou odsávacích agregátov od 3 do 300 kW s filtraènou jednotkou v¹etkých tvarov a v¹etkými hos»ami prvkov, ktoré distribuujú prach.

Stacionárne sacie jednotky nasávajú v¹etky neèistoty pomocou zabudovaných vysávaèov a umiestòujú ich do druhých nádr¾í alebo dopravných zariadení. Hromadne vyrobené prísady sú vhodné pre individuálne potreby.

Sme predchodcom vo vývoji inovatívnych mobilných nasávacích agregátov. Súèasné agregáty sú umiestnené na prívesoch alebo nákladných autách a sú optimálnym zariadením pre stavebné èinnosti pre spoloènosti, ktoré ponúkajú upratovacie slu¾by pre výrobné závody. Tieto zariadenia sa pou¾ívajú pri nasávaní väè¹ieho mno¾stva suchého produktu z urèitých priestorov. Boli vyrobené podµa ADR s výbu¹nou odolnos»ou podµa ATEX.

Hrajeme s navrhovaním, vytváraním, montá¾ou zariadení a úpravami pre odpra¹ovanie. Vyrábame systémy na odstraòovanie prachu pre stroje, zostavy zariadení a ciele vo v¹etkých odvetviach priemyslu. Plánujeme a realizujeme a in¹talujeme výbu¹né prachy.