Prezentacia vyvoja poeitaea

Fizzy Slim

Poèítaèe sa neustále roz¹irujú u¾ niekoµko desa»roèí. Súèasne sa neustále zlep¹uje softvér a prostredia, v ktorých sa mô¾u vytvára» programy v mnohých jazykoch. V procese posledného desa»roèia mô¾eme pozorova» ¹peciálny vývoj tejto vedy o technológii. Jedným z dôkazov pre súèasnos» je vznik integrovaných informaèných systémov. V ïal¹om texte popí¹eme, èo je, aké sú jeho základné výhody.

Vy¹¹ie uvedený pojem zahàòa systémy informaèných technológií, ktoré pracujú v mana¾mente. Tie¾ sú to dáta v modulárnych alebo komplexných dátach, ktoré mô¾u by» pou¾ité aj v akomkoµvek mana¾mente. Integrovaný informaèný systém je preva¾ne pokroèilou triedou takýchto organizmov od v¹etkých existujúcich, ktorých základom je podpora dominancie v spoloènostiach alebo spoloènostiach. Dôle¾itou úlohou, ktorá mu patrí, je automatizácia výmeny informácií medzi rôznymi oddeleniami spoloèností, s ktorými sa zaoberá. Malo by sa jednak zlep¹i» prenos informácií medzi ním a inými subjektmi. Mô¾u by» pou¾ité inými spoloènos»ami z prostredia, ako sú banky alebo daòové úrady.Dôle¾itými výhodami integrovaných poèítaèových systémov sú: energia pre funkènú komplexnos», efektívnu integráciu dát, výraznú funkènú flexibilitu a otvorenos». Treba poznamena», ¾e sú veµmi pokroèilé z technických a dôle¾itých hµadísk.Tieto metódy napriek ich dobrej pou¾iteµnosti stále nehádajú, aby sa uèili a prezentovali niektoré z hlavných cieµov rozvoja. Jednou z nich je znaèný rozsah obchodných slu¾ieb.Prvým vývojovým trendom je plánovanie podnikových zdrojov. V tejto mo¾nosti prezentujeme systémy, ktoré podporujú riadené zdroje spoloènosti alebo spoluprácu skupiny podnikov. Vykonáva sa to zhroma¾ïovaním veµkého mno¾stva informácií, ktoré zaruèujú ukonèenie operácií, ktoré sa vám páèia.Ïal¹ím z nich bude riadenie vz»ahov so zákazníkmi, tj súbor postupov a nástrojov, ktoré vytvárajú vá¾ne postavenie vo vz»ahu k spotrebiteµovi.Myslím si, ¾e charakterizácia integrovaných informaèných systémov je na zaèiatku dostatoèná.