Program pre spravu internetu

POS systém je program, catering pre správu akékoµvek stravovacích zariadení, re¹taurácia, krèmy, pizzeria, fast food, re¹taurácií i celku.

Pre µahké a plnohodnotné priestoryPOS sa zhroma¾ïuje vo veµkej miere pri obsluhe tak malých priestorov, ako aj dôle¾itých gastronomických sietí. Je to dôle¾itý nástroj, prispôsobený èítaniu voµného poètu POS pozícií. Program bude jednoznaène zlep¹i» vydávanie na jednej riadiacej úrovni a poskytne plnú starostlivos» o ka¾dý prvok terénnej praxe. Softvér zvý¹i pohodlie zákazníckych slu¾ieb. Systém bude významne ovplyvòova» efektivitu zamestnancov v kuchyni v miestnosti, èo urýchli realizáciu objednaných jedál. Podrobná analýza preferencií a dopytu medzi klientmi vám uµahèí plánovanie chutného menu.

Súhlas s inými zariadeniamiPOS cateringový softvér mô¾e spolupracova» s mnohými zariadeniami a systémami, ktoré zlep¹ia fungovanie ka¾dého domu. Vyu¾ívanie dodatoèných zariadení, ako sú: fi¹kálne tlaèiarne, systém kuchynského monitora alebo bezdrôtové pagingové systémy, samy osebe minimalizujú èas potrebný na prevádzku, ovplyvòujú bli¾¹iu rotáciu tabuliek, èo znamená zvý¹enie ziskov re¹taurácie.Jednoduchý a jasný spôsob pou¾ívania programov POS, umo¾òuje pohodlnú prácu, urýchµuje realizáciu jednotlivých úloh, minimalizuje obdobie tréningu zamestnancov vstupujúcich do skale nákladov na implementáciu systému.

Výkres z modulu zabezpeèuje:Komfort: intuitívne, pridanie textu do zmlúv so súhlasom hotovosti alebo finanèných tlaèiarní a èítaèiek èiarových kódov, Priradenie skratky riad, instant messaging sa pokúsi ultra vires, písanie a poèítanie ¹peciálnych pokrmov, atï.Transparentnos» :. Prístup k úètom, zmlúv a zostatku ka¾dého stola, zoskupovanie potravín, napr zeleniny, nealkoholické nápoje, alkohol, detailný obraz miestnosti, zoznam príslu¹enstva pre riad, sada riadu pre vydanie príkazu, informácia je príli¹ veµký, zatiaµ èo operaèný stôl, atï.Rýchlos»: tvorba a úprava objednávok, tlaè kupónov v apartmáne na prípravu riadu, rýchlu zmenu objednávky, výber produktov atï.Univerzálnos»: Employee ovládanie bezpeèné prihlásenie, pokladnièná zásuvka, podpora nových foriem platenia.