Program pre uverove spoloenosti

Program enova bol vytvorený hlavne pre spoloènosti, ktoré hovoria o niektorých komerèných, servisných a výrobných aktivitách. Systém je pravdepodobne veµmi efektívny, èo je pre tento druh programov veµkým prínosom.

Písmená organizované pou¾ívateµom mô¾u by» obohatené jedineènými popismi. Veµmi nebezpeènou hodnotou metódy je mo¾nos» upravi» ¹tandardné zoznamy, èo vedie k úèinnému odstráneniu nepotrebných ståpcov v urèitom okamihu alebo k pridaniu ¹pecifických premenných. Údaje mô¾u by» tie¾ rýchlo filtrované a vybraté, èo zabezpeèuje zoskupenie proti akémukoµvek parametru. Obchodný program enova má vyhµadávacie funkcie a v¹etky záznamy mo¾no µahko obmedzi» na posledné, ktoré majú po¾adovaný výraz. Majetok z vkladu enova nevy¾aduje in¹taláciu plnej verzie balíka MS Office, av¹ak plán je veµmi prepojený so súèasným softvérom, vïaka èomu je mo¾né efektívne exportova» informácie napríklad do tabuµky programu Excel. U¾ívateµ po úprave vybratých v balíku balíka balíka Office ich mô¾e importova» viac do obchodného programu enova. Významnou hodnotou tejto zbierky je aj mo¾nos» spolupracova» s balíkmi Open Office. Údaje spoloènosti Enova sú pre investorov pôsobiacich v akejkoµvek oblasti, ale nie je mo¾né uspokoji» potreby ka¾dého z nich vo forme dostupných správ a praktík. Na¹»astie mo¾no po¾adované komponenty objedna» od integrátorov. Poèas ïal¹ích programových aktualizácií nie sú ohrozené existujúce správy a obsadenia. Obchodný program enova má dve verzie: zlato a platinu, ktoré sú veµmi mäkké a poskytujú záznam a tlaè súborov v mnohých formátoch. Systém bude pravdepodobne vhodný a voµne upravený tak, aby vyhovoval potrebám zákazníka. Program poskytuje vz»ahy medzi dokumentmi, vïaka èomu je mo¾né ich vykona» bez potreby prepísania údajov. Systém enova zaruèuje mo¾nos» kopírovania jednotlivých dokumentov alebo duplikácie v¹etkých skupín (príkladom je pravdepodobne kopírovanie faktúr z predchádzajúcich mesiacov bez potreby prepísania údajov a veµkosti dodávateµa. Dokumenty mô¾u by» vyjadrené v ¹tandardnom opatrení viditeµnom v systéme alebo ¹pecifickom, v súlade so stanoviskom danej spoloènosti. Tieto zariadenia robia program enova, ktorý je dokonale prispôsobený systému toku dokumentov známej jednotky.