Riadenie podniku po tom eo

Vïaka podpore programov Comarch ERP Optima je s väè¹ími a men¹ími podnikmi urèite zabezpeèená výkonnej¹ia a výkonnej¹ia moc. Integrovaný program, ktorý pozostáva z viacerých prvkov aj v súètoch, bol vypracovaný s názorom na pou¾itie v akomkoµvek odvetví. Uvedené moduly-aplikácie sú urèené na fakturáciu, úètovníctvo, správu, operácie súvisiace s ukladaním alebo archiváciou informácií. Je to medzinárodný nástroj, ktorý mo¾no pou¾i» v ka¾dej spoloènosti s novými obchodnými profilmi.

Optimálny on-line program, vïaka minimálne roz¹írenému modulu podporujúcemu v¹etky formy úètovníctva, sa neustále pou¾íva ako základný kontrolný systém v úètovných kanceláriách. Urèené moduly softvéru Optima majú len veµmi v¹estrannú aplikáciu. Aplikácia Optima HR a Mzdy umo¾òuje ka¾dej spoloènosti dôverne poskytova» HR a mzdové slu¾by. Vïaka pravidelným aktualizáciám program pomáha v spojení so záväznými právnymi normami. Úètovný program predávaný v rámci spoloènosti Comarch Optima oslobodzuje podnikateµov od povinnosti neustále monitorova» novo zavedené právne predpisy.

Program Comarch je tie¾ vybavený rie¹ením iMed24, ktoré umo¾òuje prevádzku v¹etkých zdravotníckych zariadení. Pou¾itie tohto prístroja pracuje na zvy¹ovaní úrovne ponúkaných zdravotníckych slu¾ieb a tie¾ z obchodného hµadiska na veµa organizovanej práce lekárskych spoloèností a na v¹etkých hodnotách, ktoré s nimi spolupracujú.

Ka¾dý, kto má záujem prichádza» do tela spokojných klientov programu ERP Optima, sa vyzýva, aby sa oboznámil s ponukou spoloènosti Comarch Optima. Pred rozhodnutím skontrolujte aj po¾iadavky na program Comarch Optima, ktoré urèujú jeho efektívnu prevádzku.

Vydávanie v¹etkých typov fakturaèných dokladov je oveµa pokojnej¹ie a výrazne organizované vïaka softvéru na fakturáciu. Modul Comarch ERP Optima pre faktúry je mimoriadne intuitívny a príjemný na pou¾ívanie.