Riziko vybuchu

Úlohou elektrostatického uzemnenia je znížiť riziko výbuchu horľavých látok, získať skok elektrostatickej iskry. Spravidla sa riadi veľkosťou prepravy a úpravy horľavých plynov, práškov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie, ktoré obsahuje novú formu. Najjednoduchšie a trochu komplikované modely sú vyrobené z uzemňovacej svorky a drôtu. Pokročilejšie a technologicky vylepšené, sú vybavené ochranou uzemňovacieho štýlu, ktorý umožňuje výdaj alebo prepravu produktu, keď je uzemnenie primerane spojené.

LibreCoinLibreCoin. Virtuálna mena

Elektrostatické uzemnenie sa zvyčajne vykonáva v procese nakladania alebo vykladania železničných a cestných cisterien, cisterien, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných inštalácií.

Zisk z plnenia alebo vyprázdňovania nádrží s rôznym obsahom (napr. Nádrží s práškami, granulami, tekutinami môže spôsobiť nebezpečné elektrostatické náboje. Zdrojom ich tvorby môže byť predovšetkým miešanie, čerpanie alebo rozprašovanie horľavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktom alebo usadením jednotlivých častíc. Množstvo elektrického náboja bude obmedzené elektrostatickými vlastnosťami povrchov, ktoré sa navzájom dotýkajú. V prípade jednoduchého a rýchleho spojenia so zemou alebo bez náboja môže byť vytvorený krátky prúdový impulz, ktorý bude otvorený podstate iskry.Nedostatočná kontrola nad výbojom z iskry môže viesť k vznieteniu zmesi alkoholu a vzduchu, čo naznačuje výbuch alebo zlý výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje riziko výbuchu v dôsledku kontrolovaného vybíjania elektrostatických nábojov.