Rozvoja spoloenosti v pousku

Spoloènosti s prácou alebo predajom výrobkov majú najmenej jeden sklad. Rozli¹ujeme sklad hotových výrobkov a materiálov. Obe sú zamerané na správne skladovanie a popis jednotlivých ¹ar¾í materiálov. Sklad je neoddeliteµným atribútom logistického procesu danej spoloènosti. Pri jeho kon¹trukcii by sa mala presne urèi» jeho veµkos». V¹etky by sa mali striktne odvoláva» na základné logistické úlohy, ako je obstarávanie, práca a distribúcia. V projekte na zlep¹enie fungovania firemných èasopisov sa oplatí realizova» ¹peciálne poèítaèové programy, ktoré uµahèujú umiestnenie daných materiálov a výrobkov. Jedným z nich je ¹iroko roz¹írená databáza programov, napr. Optima. Èasopis Optima je systém pre sklad a predaj.

Jeho in¹talácia a prevádzka je veµmi intuitívna. A mô¾ete pomôc» s tutoriálom. Postupne popisuje práce súvisiace s fakturáciou, vydávaním predajných dokladov a vydávaním opráv. Ka¾dá kapitola predchádza harmonogramu s dôle¾itými úètovnými pojmami. Modul èasopisu obsahuje okrem iného:Ako spusti» nákladný katalóg?Ako spomenú» nový produkt?Ako vytvori» externú edíciu?Zásoby sa realizujú na základe skladových dokladov (otváracia bilancia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW, opravy dokladov: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM. Pri dodaní daného tovaru sa okam¾ite vydá tovar z reálneho skladu (dodanie. Program èasopisu Optima vám umo¾òuje prevádzkova» niekoµko národných a stratených skladov v jednej databáze. Pripravované dokumenty MM hovoria o presunoch medzi skladmi. Primeraným a logickým spôsobom mô¾eme urobi» inventúru skladového tovaru. Program obsahuje inventarizaènú funkciu, ktorá sa skladá z troch fáz: príprava inventarizaèných listov, doplnenie reálnych stavov èlánkov v skladoch, tvorba opravných dokumentov. V tutoriáli zistíme, ako vytvori» inventarizaèný list, mô¾ete pou¾i» aj pomocné listy.Dobre organizovaný sklad z hµadiska logistiky a jednoduchej dokumentácie prispieva k úzkemu prenosu materiálov medzi postupnými cieµmi v spoloènosti.