Sexualne organy dievea a

Vaginálna biocenóza je diagnostická otázka, ktorá vám umo¾òuje vyhodnoti» stupeò èistoty vagíny, jej biológie, flóry a steru. Biocenózy sú mikroorganizmy, ktoré obývajú vaginálny epitel, ktorý vstupuje do riadneho fungovania ¾enských reprodukèných orgánov. Najdôle¾itej¹ie je udr¾anie správnej biocenózy a je ovplyvnená operáciou, nedodr¾iavaním hygienických predpisov, hormonálnymi hladinami, nekontrolovaným pou¾ívaním antibiotík a sexuálnymi návykmi.

Vaginálna biocenóza sa poèíta na odobratie tampónu z otvoru, aby sa koneène otestovala sekrécia. Vïaka tomu je mocné pozorova», aké typy mikroorganizmov existujú v reprodukèných mo¾nostiach, a to buï patogénmi alebo zápalmi náhodou. Biocenóza sa pravdepodobne vykoná bez lekárskeho odporúèania. ®ena by mala vykona» tento typ vy¹etrenia, najmä ak má príznaky zápalu, èo vedie k svrbeniu a svrbeniu vulvy, výtoku z po¹vy a zápalu moèových ciest. V tomto druhu dôle¾ité, úspe¹ne kontrolova» priebeh vaginitídy. Nie je mo¾né pou¾íva» ¾iadne vaginálne lieky na niekoµko hodín pred otázkou, alebo pou¾íva» antibiotiká v akejkoµvek forme. Sexuálny styk by sa mal preru¹i» aj dva dni pred plánovaným vy¹etrením. Mesaèné krvácanie z mo¾ností plodnosti sú podobne dôvodom, preèo nemô¾ete zaèa» biocenózu. Pokiaµ ide o samotnú ¹túdiu, vaginálnu biocenózu vykonáva gynekológ na gynekologickej stolièke. Tampón, vulva alebo moèový trakt sa prijímajú pomocou tenkého drôtu alebo tampónu. Test je bezbolestný, ale mô¾ete ma» urèité nepríjemné pocity v zápale. Pre svadbu, to netrvá dlho, preto¾e len pár minút. Drôt s vaginálnymi sekrétmi sa skúma pod mikroskopom na konci detekcie mo¾ných patologických mikroorganizmov. Bohu¾iaµ, je to rovnaké invazívne vy¹etrenie, potom sa mô¾ete obliec» a vráti» sa k va¹im domácim povinnostiam. Správny výsledok, ktorý sa oèakáva, by mal preukáza» prítomnos» baktérií produkujúcich kyselinu. Ak sú prítomné jednotlivé baktérie a biele krvinky, budeme sa teraz lí¹i» v stupòoch. Z tretej úrovne, organizácia vstupuje do zlého vývoja bakteriálnej flóry aj do veµkej skupiny patologických mikroorganizmov. Vo ¹tvrtom rade v¹ak existujú huby alebo trichomonas.