Simultanne a konzekutivne tlmoeenie

Konzekutívne tlmoèenie, ktoré sa nazýva post-translation, je nápoj z prostriedkov tlmoèenia a robí sa po prejave reèníka. Prekladateµ sa pova¾uje za blízku k reèníkovi, starostlivo poèúva jeho prejav a po jeho oddanosti hovorí v súhrne v budúcom jazyku. Èasto pou¾íva predo¹lé pripomienky poèas reèi. V súèasnej dobe je po sebe nasledujúci výklad nahradený simultánnou interpretáciou.

https://beez-m24.eu/sk/BeezMAX - Úèinná ortopedická mas» pre problémy s kåbmi!

Nasledujúca technika tlmoèenia slú¾i na výber iba najaktuálnej¹ích poznatkov a poskytnutie správy. (Anglický "tlmoèník" je prezentovaný z anglického slovesa "interpretova»".Konzekutívne tlmoèenie sa odporúèa najmä pre malý poèet úèastníkov, napríklad na odborných stretnutiach, prehliadkach, poèas rokovaní, ¹kolení, tlaèových konferenciách alebo obchodných stretnutiach. Pou¾ívajú sa následné interpretácie av prípade, ¾e usporiadateµ dúfa, ¾e poskytne dobré vybavenie na simultánne tlmoèenie. Niekedy sa stáva, ¾e aj skúsený prekladateµ uprednostòuje preklada» krat¹ie úryvky reèi alebo dokonca vety po vety, tak¾e obsah výpovede mô¾e by» reprodukovaný èo najpresnej¹ie. V súèasnosti je to prekladový spoj. Konzekutívne tlmoèenie sa lí¹i od prekladu spojenia len podµa då¾ky fragmentov, ktoré sa majú prelo¾i». Na rozsiahlej¹ích stretnutiach sa vykonávajú preklady, èo je pre klienta nieèo bolestivé, preto¾e je nútený chvíµu poèka» na preklad.Konzekutívne tlmoèenie je plné práce, chcú, aby sa tlmoèník správne pripravil a dokonalým ovládaním jazyka. Veµmi dobre pripravený a pripravený na urèenie je schopný reprodukova» dokonca desa»minútovú reè. Prekladateµ nemá èas na premý¹µanie o správnom slove. Poèas prekladu musí pamäta» èísla, dátumy, mená alebo spoloènosti. Aby sa zachovala dobrá kvalita prekladu pred èítaním, po sebe nasledujúci tlmoèník by mal dosta» potrebné materiály týkajúce sa materiálu a uèenia sa prekladu. Mô¾u to by» texty prejavov alebo prezentácií.