Siva zona a pkb

Ministerstvo financií prijíma rôzne metódy na zní¾enie ¹edej oblasti a presadzovanie splatných platieb. Jednou z nich je stará sociálna kampaò, ktorá propaguje po¾iadavku spotrebiteµov vyda» potvrdenie po zakúpení tovaru alebo slu¾ieb. Je »a¾ké poveda», akú silnú je táto vojna: Poliaci majú veµa daòového úradu ako svojho súpera, nie ako spojenca, tak¾e sú pripravení vzda» sa prijatia potvrdenia skôr ne¾ ho po¾adova». Nepoèítavame zvyk zhroma¾ïova» v¹etky dokumenty, aby sme sa k nim mohli vráti» v urèitom okamihu, èo mô¾eme pozorova» aj medzi ¹kandinávskymi.

Fiskálna schránka má pre nás iný, zbytoèný papier, ktorý bude znièi» na¹e vrecká. Preèo uchovávate potvrdenia, sú raz vydané na takom papieri a takým atramentom, ¾e po dvoch tý¾dòoch nemô¾ete vidie», èo by na nich pôvodne vzniklo?Mô¾u existova» pochybnosti o efektívnosti tohto typu akcie, ale ministerstvo pri¹lo s nápadom, ktorý u¾ zastrelil v hlave Poliakov, to je lístok na lotérie. Po dokonèení nákupov za minimálne 10 PLN a za prijatie potvrdenia od tlaèiarne novitus hd e & nbsp; v¹etci sa mô¾u zaregistrova» na kus papiera a prispie» k loterii vozidiel. Ví»azom lotérie bola samozrejme verejná televízia.Myslím, ¾e takéto ¾ivoty majú veµa zmyslu, namiesto toho, aby sa opakovali nudy "vzia» si daòový doklad, nedovoµte mi, aby som sa od teba ukradol." Poliaci sa nepáèi, keï sa uèia - mô¾e to by» jedna z najvýraznej¹ích strán na¹ej mysle. Metóda stick nie je ïaleko od nás - komunistické sily to zistili, keï sa opozícia nielen rozptýlila pred represiami, ale upevnila a viedla k koneènému ví»azstvu. Mrkva, rovnako ako mo¾nos» dosta» auto, platí za moc ïaleko od tyèe.Za¾ili ste sa na ko¾i, keï ste pri nakupovaní v obchode dostali kartu, ktorá bude pou¾íva» body pre zakúpený produkt. Potom bolo dôle¾ité zmeni» problémy s materiálovými cenami. Sna¾il som sa nakupova» v poslednom obchode dnes, hoci musím ís» na òu asi tri kilometre pe¹o. Opustil som sa, len keï som si uvedomil, ¾e aby som získal cennú cenu, musel by som nakupova» v súèasnej miestnosti u¾ mnoho rokov. Práve to sµub odmeny naozaj robí Poliakom.