Skladovaci program subiekt

Ka¾dý z nás si musí by» vedomý dôle¾itosti poèítaèov v ka¾dodennom ¾ivote ka¾dého èlena západnej civilizácie. Sú µahko v¹adeprítomné, èo na jednej strane mô¾e závisie» od na¹ej vlastnej technológie a zvy¹ku, èoho dôsledkom je obrovský pokrok, pokiaµ ide o kvalitu a mno¾stvo vyrábaných výrobkov.

Zaka¾dým, keï je na podnet napísané mno¾stvo nápadov a ¾iadostí, ktoré sa v preva¾nej miere prejavujú ako mimoriadne úèinné v be¾ných èinnostiach.Nápoj z týchto digitálnych µudí je projekt na skladovanie, ktorého poslaním je obsluhova» mu¾ov v inventarizaènej dokumentácii a evidencii obratu komodít, tj jeho spotreby, vo vz»ahu k typu skladovaných produktov. V modernom kontexte zvá¾ime, aké po¾iadavky by takýto program musel spåòa», aby bol pre nás potrebný.Predov¹etkým by mal pamäta» na najintuitívnej¹ie a najpraktickej¹ie rozhranie, ktoré nebráni ani pou¾ívateµom, ktorí sú presnými poèítaèovými laikmi. V¹etky funkcie softvéru by mali by» priamoèiare a jasne vysvetlené, nie je mo¾né pochybova» o ich práci. To staèí na µahkú manipuláciu.Ako by mal by» tento softvér? Jeho základnou veµkos»ou by bolo zhroma¾ïova» informácie o materiáloch nachádzajúcich sa v sklade a úètova» ich do dobrých kategórií. Program by mal by» vybavený závislos»ami umo¾òujúcimi vytvori» vhodné výpoèty pre bod hmotnosti, veµkosti alebo ceny daných produktov a iných hodnôt, ktoré boli pre nich najdôle¾itej¹ie. Radenie textových údajov by bolo nepochybne vítané.Chcel by som spomenú» potrebu jednoduchého odosielania v¹eobecných údajov prostredníctvom e-mailu alebo ich roztrhania na pero. To je o to potrebnej¹ie, ¾e spoloènos» má zvyèajne mnoho skladov a bola by to veµká pomoc pri zabezpeèovaní v¹eobecného kontaktu ka¾dého z nich s databázou.Verím, ¾e tento text bol predlo¾ený ka¾dému, kto chcel vedie», ktorý projekt by mal by» ulo¾ený.