Socialna uloha rodieov

Pozvaním priateµov a rodín by sme chceli predvies» svoje kulinárske zruènosti. Ako zapôsobi» hostí sofistikovanou veèerou, veèerou alebo sériou chutných obèerstvenia?

Nájdite si vá¹eò v sebeAby som bol v nieèom tak dobrom, mal by sa to páèi». Ak sa teda podieµame na varení, mali by sme zaèa» veµa èasu. Stojí za to kúpi» dobré sprievodcov, pracova» a sledova» kulinárske programy.Prax je dokonaláNové predpisy, ktoré sa uèíte, stojí za to okam¾ite uvies» do praxe. Bez toho, aby sme vedeli, nebudeme sa sta» dobrými kuchármi. Poèas varenia sa dostaneme nielen nové, vhodné najmä pre nás lúpanie a rezanie techniky, ale tie¾ silný a nauèi» sa pripravova» µahké jedlá, a to aj najnebezpeènej¹ie.Dobré vybavenieAk chcete by» profesionálom, musíte investova» do trustu. Namiesto nákupu lacných a rýchlo nièícich no¾ov je lep¹ie investova» do ¹peciálneho rie¹enia, ako je napríklad kúzelný krájaè. Budete tie¾ potrebova» dobrú kamennú maltu, profesionálny kuchynský robot a rozlo¾enie hrnca. Doplnenie v¹etkých jedál je dobrý riad, ktorý bude ma» dôraz na na¹u snahu. Potom budeme pote¹ova» ¾ivot nielen s chu»ou, ale aj so stavom na¹ich jedál.cestovnéNajlep¹ie je nájs» kulinárske in¹pirácie pri cestovaní v rôznych krajinách a geografických regiónoch. Najlep¹ou kuchyòou je v¹ak tá, ktorá je ponorená do nálady a kultúry komunity. Získané recepty sa potom mô¾u pou¾i» vo va¹ej kuchyni. Nebojte sa pou¾íva» tzv Fusion kuchyòa - poïme kombinova» recepty z rôznych, èasto aj najodµahlej¹ích regiónov. Potom vypracujeme na¹u vlastnú unikátnu sadu receptov, ktoré pote¹í aj tých najobµúbenej¹ích hostí.