Stroj rozpadajuci stroj

Valgus Pro

Zeleninový drviè nie je potrebné vybavenie v jeho kuchyni, ale urèite veµmi dobré. Ka¾dá ¾ena v dome vie, ¾e neustále rezanie zeleniny je naozaj únavné, najmä ak pripravujeme veµký ¹alát na rodinné posedenie. V tomto prípade stojí za to najmä èerpa» z drvièa, ktorý uµahèí prípravu jedál nielen pre ïal¹ie príle¾itosti, ale aj ka¾dý deò.

Drviè nie je obzvlá¹» dôle¾itý pokrm a nebude zabera» celý vrchol, tak¾e aj µudia ubytovaní v kancelárskych budovách alebo obytných domoch sa mô¾u rozhodnú» kúpi» drviè. Stroj rezne a kotie zeleninu a ovocie, èo znamená, ¾e za minútu mô¾eme urobi» ovocný ¹alát pre rodinu, bez toho, aby sme sa unavili skutoèným krájaním na malé kúsky. Niektoré spoloènosti tie¾ ponúkajú modely, ktoré nielen nakrájajú zeleninu a rozdrvia µad. Keï¾e neradi rie¹ime drvenie µadu, táto alternatíva bude urèite správna. Stojí za to investova» trochu peòazí do be¾nej¹ích príkladov, ktoré zaseknú nielen zeleninu a výrobky, ale aj dôkazy o orechoch, ktoré mô¾u ma» dokonalý doplnok ku v¹etkým ¹alátom. Niektoré drvièe sú tie¾ funkciou výroby d¾úsov. Je to veµmi u¾itoèné, preto¾e pravidelne opité ¹»avy z èerstvo vylisovaných plodov majú pozitívny vplyv na na¹e zdravie a kúpi», ¾e sme vysoký, ¾iarivý vzhµad. Takzvaný „zelené ¹»avy“, prostriedky, pre ktoré vyrábame zeleninu alebo èerstvé ovocie. Vytvoríme lahodné kompozície s pou¾itím kapusta, hru¹ky, hrozno, kivi a dokonca zeler. Drviè zo zmeny mô¾e urobi» ¹alát na veèeru, s pou¾itím paradajok, uhoriek, peking alebo rímsky ¹alát a reïkovky. Mô¾eme tie¾ vylisova» mrkvovú ¹»avu (za predpokladu, ¾e máme naozaj solídny model drvièa, preto¾e mrkva je veµmi skromná a dostupné príklady ju nedoká¾u zvládnu». Zaujímavé je, ¾e mô¾eme zemiaky stále mleté na zemiakové placky.