Suche a mokre odstranenie prachu

Systémy na odsávanie prachu sa pou¾ívajú takmer v¹ade tam, kde dochádza k zneèisteniu pracovísk suchým prachom s veµmi jemnými èasticami. Odsávacie technológie tohto druhu sa pou¾íva predov¹etkým v ka¾dej oblasti energetiky, keramiky, zváranie, kov, drevo, farmaceutický a potravinársky priemysel. & Nbsp; Najèastej¹ie sa pou¾íva na odstraòovanie prachu zariadenia, je tu len nazýva kazeta prachu (prach kolektor kazeta.

https://bl-mask.eu/sk/

Nápoj s dôle¾itými problémami, ktoré sa nachádzajú v ekonomických rastlinách, je pra¹nos», ktorá vzniká v poradí ka¾dého typu výrobných procesov.Toto opelenie je spôsobené hlavne spracovateµským ziskom iného druhu materiálu alebo poèas nalievania alebo premiestòovania sypkých materiálov.Bohu¾iaµ, výsledný prach má veµa fatálneho tlaku na µudské zdravie. Èím je tento prach men¹í, tým výhodnej¹ie je jeho ¹kodlivos». A èo viac, niektoré peµ sú toxické a dokonca aj karcinogénne.Dlhodobo je známe, ¾e veµká pra¹nos» pracovnej miestnosti zamestnanca pravdepodobne existuje ako príle¾itos» pre zdravotné problémy, ako aj pre profesionálne nedostatky. Z aktuálneho dôvodu je také dôle¾ité vyèisti» vzduch.

Aby boli systémy na odsávanie prachu funkèné, mali by sa pou¾i» miestne výfukové plyny. ®ijú predov¹etkým vo výstavbe samonosných ramien, prísaviek alebo známych typov digestorov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti zdroja zneèis»ujúcich emisií.

Odstránenie v¹etkých typov zhlukov nahromadeného prachu by malo by» zabezpeèené pravidelne. Tento postup pomáha zabráni» opätovnému vzná¹aniu prachu. Keï sa vrstva prachu zameriava najmä na podlahu vo výrobnej hale, mali by sa pou¾i» priemyselné vysávaèe, preto¾e vytváranie prachu okolo zariadenia predstavuje vá¾nu hrozbu.Èo je tie¾ mimoriadne dôle¾ité, zariadenie na odstraòovanie prachu by v ¾iadnom prípade nemalo nahromadi» elektrostatické náboje, preto¾e mô¾e spôsobi» po¹kodenie ko¾e a po¾iar.

Okrem toho musíte pamäta» na tesnos» spojov v kon¹trukcii. Malo by by» známe, ¾e akékoµvek netesnosti spôsobujú, ¾e prach unikol vonku a èo sa v òom pohybuje, zni¾uje úèinnos» odstraòovania ¹piny.