Technicky preklad

Medzinárodná spolupráca medzi rôznymi podnikateµskými sektormi vy¾aduje dodr¾iavanie jednotných noriem, ktorých správne vedomosti sú vhodné na uchovávanie platných predpisov. V zmysle zjednodu¹enia koordinácie vád a zjednodu¹enia komunikácie medzi zahraniènými podnikateµmi vytvárajú odborníci z rôznych oblastí technické preklady dokumentov, ktoré sú potrebné v diskutovaných postupoch.

Jazyk samotného uèenia nestaèíTechnické preklady sú typom prekladu, ktorý vy¾aduje okrem znalosti jazyka aj technického prekladateµa v èasti, pre ktorú platí konkrétny text. Uvedená práca je povinná pre preklad dokumentov, ktoré sa vyznaèujú vysokou vedeckou alebo technickou terminológiou. Preto je príprava technického prekladu projektom povereným odborníkmi v konkrétnom jazyku in¾iniermi alebo výskumnými pracovníkmi.

Artrovex

Technická dokumentácia

zdroj:Dokumenty, ktoré sú predmetom technických prekladov, zahàòajú zmluvy, ¹pecifikácie, programy, príruèky, katalógy a ¹tandardy. Potrebujete ma» taký dojem v pracovných triedach, ktoré vás nútia získa» smerové vedomosti, èi u¾ ide o výrobu, priemysel, mechaniky, informatiku alebo elektroniku. Èasto pred vstupom do technického prekladu je obsah dokumentov analyzovaný s klientom z hµadiska rafinácie odbornej terminológie a priemyselného slovníka. Konzultácie sa pou¾ívajú na ¹tandardizáciu lexikónu dokumentu z hµadiska zdrojov odborných slov pou¾ívaných kanceláriou. Odborníci tie¾ odporúèajú, aby technické preklady prelo¾ené do konkrétneho jazyka boli prenesené aj na rodený hovorca na overenie urèitého dialektu, aby sme získali znaènú istotu o èistote a súdr¾nosti ná¹ho prekladu.