Ueiteu nemeckeho jazyka rem

Pochopte túto vynikajúcu profesiu, ktorá je obmedzená na trvalý byt s µuïmi. Z tohto dôvodu je obraz a vedenie osoby, ktorá spôsobuje toto povolanie, nepredstaviteµne dôle¾itá a stále musí sledova» obsah savoir-vivre. Je potrebné, aby na¹e správanie a tvar v¾dy prejavovali re¹pekt voèi inej osobe, ale nezabudnite prispôsobi» príslu¹ný výstroj boju, v ktorom sa nachádzame. Celkovo v jeho ¹atni a zámeroch pri výbere ¹týl by mal prevá¾i» oblek alebo v uplatnení ¾ien, elegantný mieru oblek, a doklad o mieste, tak¾e sa bude prijatý celkom komické, a high-podpätky mô¾e odhali» nie v¹ak nie je pohodlné, ale tie¾ nebezpeèné , Inými slovami, v obsahu príslovia "keï vás vidia, tak vám pí¹u", mali by sme sa uisti», ¾e prvý dojem je priateµský. Mali by sme urobi» ná¹ kostým a ¹týl by» mu¾om bezpeènosti a ubezpeèi» ho, ¾e existujú kompetentní µudia, ktorí profesionálne vytvoria vlastnú knihu.Ïal¹ou mimoriadne dôle¾itou úlohou v práci savoir-vivra prekladateµa je skutoènos», ¾e tlmoèník by mal zosta» v priebehu interpretácie. Vo v¹eobecnosti sa získa zásada pravej strany, t.j. tlmoèník (ktorý je hos»om stretnutia, pracuje na príslu¹nej strane hostiteµa. Èo sa týka rozsiahlych príchodov, niektoré informácie o postavení prekladateµa sú uvedené v diplomatickom protokole, ktorý by mal prekladateµ prísne dodr¾iava».Potom sa objaví otázka samotných prekladov. Bez ohµadu na základ tlmoèníka, ktorý sa venuje tréningu a vlastným názorom prekladateµa, osoba, ktorá prekladá, by mala bezohµadne ovláda» lásku a vytvori» len preklady toho, èo poèul, bez toho, aby urobil niè zo seba alebo extrémne neviditeµné informácie. A èo keï èlovek vyslovil frázu, ktorej vplyv nie sme? V tejto kvalite sa nás nehanbime pýta», nikdy sa neminimalizujeme. Mô¾e sa sta», ¾e poµská chyba bude uvoµnená bez ozveny, ale ak sa uká¾e, ¾e vedúca veta sa zle prekladá, mô¾e to ma» dôle¾ité dôsledky.Nakoniec by mal prekladateµ pamäta», ¾e nie je neviditeµný alebo nepoèuteµný. To dokazuje, ¾e nielen poèas samotného okamihu prekladu by sa mal správa» správne, ale aj poèas celého stretnutia. Inými slovami, v¾dy by sme mali ma» vysokú individuálnu kultúru a re¹pekt voèi ostatným µuïom.